Lubartów.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Lubartów. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 22 z dnia 2016-12-29

Uchwała nr XXII/142/2016

Uchwała NR XXII/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała nr XXII/141/2016

Uchwała NR XXII/141/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XXII/140/2016

Uchwała NR XXII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pn. " Budowa kładki dla pieszych nad torami w km około 80.250 linii kolejowej nr 30 Łuków — Lublin Płn. o konstrukcji stalowej w okolicy Alei Zwycięstwa w Lubartowie"

Uchwała nr XXII/139/2016

Uchwała NR XXII/139/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Uchwała nr XXII/138/2016

Uchwała NR XXII/138/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała nr XXII/137/2016

Uchwała NR XXII/137/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Projekt uchwały

Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie realizacji wniosków przegłosowanych podczas konsultacji społecznych w dniu 27 września 2016 roku

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pn. " Budowa kładki dla pieszych nad torami w km około 80.250 linii kolejowej nr 30 Łuków — Lublin Płn. o konstrukcji stalowej w okolicy Alei Zwycięstwa w Lubartowie "

Projekt uchwały

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Projekt uchwały

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Projekt uchwały

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Projekt uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie miasta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienie do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubartów.

Projekt uchwały

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE LUBARTÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Projekt uchwały

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Projekt uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2017.

Projekt uchwały

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego obowiązującego na terenie Gminy Miasto Lubartów na 2017 r.

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8-Za Fabryką

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych nr 36/3, nr 37, nr 343 (obręb 8-Za Fabryką)

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 38 (obręb 8-Za Fabryką)

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 307/2, położonej w Lubartowie (obręb 8-Za Fabryką)

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 64 (obręb 8-Za Fabryką)

Projekt uchwały

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Projekt uchwały

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Projekt uchwały

Stanowisko Rady Miasta Lubartów w sprawie realizacji wniosków przegłosowanych podczas konsultacji społecznych w dniu 27 września 2016 roku

Projekt uchwały

w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubartów.

Projekt uchwały

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Projekt uchwały

w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów.

Projekt uchwały

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Projekt uchwały

w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubartów

Projekt uchwały

w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów.

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Projekt uchwały

w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 rok

Projekt uchwały

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego

Projekt uchwały

w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie

Projekt uchwały

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W STRATEGIl ROZWIĄZYJWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA LUBARTÓW ZA 2015 ROK

Projekt uchwały

SPRA WOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE ZA 2015 ROK

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie: ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie: ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców — gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji projektu pn.: "Czysta energia dla Lubartowa"

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie: Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów — klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60 + na lata 2016-2018

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2015 roku

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta w Lubartowie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta.

Projekt uchwały

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta w Lubartowie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta

Projekt uchwały

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Lubartów — 2015 rok

Projekt uchwały

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Projekt uchwały

INFORMACJA z realizacji Programu .Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" za rok 2015

Projekt uchwały

SPRA WOZDANIE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Projekt uchwały

w sprawie: zapewnienia Radzie Miejskiej obsługi prawnej

Projekt uchwały

UCHWALA Nr Xll/ /2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Projekt uchwały

Uchwała Nr XII/ /2015 Rady Miasta Lubartów z dnia listopada 2015 r. W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Mieście Lubartów, określenia stawek, zasad ustalania, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty.

Projekt uchwały

w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Projekt uchwały

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego obowiązującego na terenie Gminy Miasto Lubartów na 2016r.

Projekt uchwały

w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016.

Projekt uchwały

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów na rok 2016.

Projekt uchwały

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/236/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów.

Projekt uchwały

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Projekt uchwały

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Projekt uchwały

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016 — 2025

Projekt uchwały

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności

Twoi reprezentanci