Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych

ZADANIA KOMISJI BUDŻETOWEJ I INICJATYW GOSPODARCZYCH Do zadań należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) projektu i realizacji budżetu miasta, 2) dochodów i wydatków jednostek i zakładów budżetowych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miasta, 3) projektów zmian wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

31-03-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów.
27-10-2015 Sformułowanie wniosków Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych do budżetu miasta na rok 2016.
27-03-2015 Analiza finansowa i ekonomiczna rożnych wariantów organizacji gospodarowania odpadami na terenie miasta.
26-02-2015 Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015
26-01-2015 WYDANIE OPINII O BUDŻECIE
23-04-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów.
21-07-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta Lubartów
2016-11-23 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XXI sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-10-25 Analiza możliwości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w kontekście różnych form organizacyjnych (analiza kosztowa, osobowa, organizacyjna).
2016-10-25 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XX sesji Rady Miasta Lubartów. Przyjęcie stanowiska w sprawie realizacji wniosków przegłosowanych podczas konsultacji społecznych w dniu 27 września 2016 roku.
2016-09-07 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia kwoty dotyczącej Budżetu Obywatelskiego na 2017r. Jest to kwota 638 tys. zł. co stanowi 1% dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów. Ponadto do kompetencji Rady należy wskazanie 3 przedstawicieli Rady do pracy Zespołu, który Burmistrz powołuje w sprawie opiniowania złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa ulic: Dębowa, Jesionowa, Partyzancka w Lubartowie” w ramach partnerstwa z Gminą Lubartów.
2016-07-14 Wydanie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lubartów w zakresie nie objętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Wydanie opinii odnośnie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Lubartowie.
2016-06-10 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartów. Analiza działalności, w tym przychodów i kosztów usług świadczonych przez PGK Sp. z o.o. na rzecz Gminy Miasto Lubartów.
20-10-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XI sesji Rady Miasta Lubartów.
20-05-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
18-12-2015 Rozpatrzenie wniosków oraz wydanie opinii o budżecie miasta Lubartów na 2016 rok.
18-06-2015 Analiza wydatków bieżących na funkcjonowanie administracji publicznej Miasta Lubartów w latach 2010-2015. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów.
18-01-2016 Zapoznanie z pismem Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 11 stycznia 2016r. i zajęcie stanowiska Komisji. Podjęcie decyzji o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, wymienionych w wyżej wspomnianym piśmie, pod głosowanie mieszkańców. Sformułowanie ostatecznej listy projektów, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.
17-03-2016 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XV sesji Rady Miasta Lubartów. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
17-02-2016 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIV sesji Rady Miasta Lubartów. Sprawozdania z planu pracy Komisji za 2015 rok. Propozycje do planu pracy Komisji na 2016 rok.
16-11-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XII sesji Rady Miasta Lubartów
15-01-2015 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI. ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK.
14-09-2015 Zapoznanie się z informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2015r. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad X sesji Rady Miasta Lubartów.
12-11-2015 Analiza subwencji i wydatków na realizację zadań oświatowych Miasta w latach 2010- 2015. Analiza efektywności i racjonalności gospodarowania zasobami oświatowymi.
12-05-2016 Analiza działalności, w tym przychodów i kosztów usług świadczonych przez PGK Sp. z o.o. na rzecz Gminy Miasto Lubartów oraz wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVI sesji Rady Miasta Lubartów
07-04-2016 Analiza działalności, w tym przychodów i kosztów tygodnika „Lubartowiak”, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów pracy i przychodów ze sprzedaży reklam.
07-01-2016 Podjęcie ostatecznej decyzji o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok pod głosowanie mieszkańców. Sformułowanie ostatecznej listy projektów, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańców oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZADANIA KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) prowadzenia spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem obiektów gminnych, 2) wykonywania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 3) zarządzania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi i innymi obiektami gminnymi infrastruktury technicznej. 4) projektów uchwał i wniosków dotyczących inwestycji i remontów ulic, mostów, placów oraz organizacji lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych, cmentarzy gminnych i innych obiektów użyteczności publicznej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

31-03-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady
30-03-2015 PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015
23-04-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów
23-02-2015 Rozpatrzenie możliwości budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Krańcowej w Lubartowie
21-07-2015 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów
21-05-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów
2016-09-05 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIX sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-07-14 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVIII sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-06-13 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-05-13 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVI sesji Rady Miasta Lubartów.
20-10-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XI sesji Rady Miasta
20-01-2015 Wybór Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
19-08-2015 Rozwój infrastruktury miejskiej Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2018.
19-02-2016 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIV sesji Rady Miasta Lubartów
18-06-2015 Analiza infrastruktury miejskiej pod kątem jej wykorzystania na mieszkania komunalne i socjalne. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów.
16-09-2015 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
16-03-2016 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XV sesji Rady Miasta Lubartów
14-12-2015 Analiza sytuacji komunikacyjnej w mieście pod kątem udrożnienia ruchu drogowego w tym rowerowego oraz rozwiązanie problemów parkowania.
13-11-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XII sesji Rady Miasta Lubartów
10-02-2016 Przyjęcie sprawozdania z Planu Pracy Komisji za 2015 rok. Propozycje do Planu Pracy Komisji na 2016 rok.
06-04-2016 Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 7 kwietnia 2016 roku rozpoczęło się częścią wyjazdową dotyczącą przeglądu i oceny stanu technicznego ulic i chodników w mieście po sezonie zimowym 2015/2016.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

ZADANIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI Do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) projektów uchwał związanych z polityką samorządu dotyczącą oświaty, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 2) działalności żłobków, placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych ponadpodstawowych, placówek kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 3) współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami zajmującymi się dydaktyką, opieką, wychowaniem dzieci i młodzieży, wychowaniem fizycznym i sportem oraz turystyką i rekreacją, a także stowarzyszeniami, placówkami i instytucjami upowszechniania kultury i sztuki.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

31-03-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów.
25-03-2015 ANALIZA KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA LUBARTÓW W ROKU 2015. ANALIZA OBWODÓW SZKOLNYCH ORAZ ZASAD NABORU DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBARTÓW.
24-02-2015 Propozycje do planu pracy Komisji
22-04-2015 Analiza możliwości utworzenia klasy integracyjnej w szkole gimnazjalnej. Ocena Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” za rok 2014. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2015r. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014r. dla Gminy Miasto Lubartów Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem VI sesji Rady Miasta Lubartów
21-07-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta Lubartów
21-05-2015 Organizacja wypoczynku oraz działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – informacja oraz ocena stanu przygotowań. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-11-23 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XXI sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-10-26 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XX sesji Rady Miasta Lubartów
2016-10-25 Analiza możliwości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w kontekście różnych form organizacyjnych (analiza kosztowa, osobowa, organizacyjna).
2016-09-06 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIX sesji Rady Miasta Lubartów
2016-07-14 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVIII sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-06-15 Działalność Miejskiego Klubu Sortowego „Lewart” AGS Lubartów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalowych w pawilonie sportowym przy ul. Krzywe Koło. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartów.
20.10.2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XI sesji Rady Miasta Lubartów.
19-01-2015 Wybór Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
17-11-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XII sesji Rady Miasta Lubartów. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016 – 2025.
17-06-2015 Analiza warunków nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach i II LO pod względem przepisów BHP.
16-05-2016 Przedstawienie koncepcji funkcjonowania MOSiR oraz stanu zaawansowania prac związanych z budową kompleksu sportowego przy ul. Parkowej (informacja o zrealizowanych wydatkach oraz harmonogramie i planach wydatków w bieżącym roku i latach następnych – środki własne i zewnętrzne).
15-09-2015 Informacja zarządu LEWART LUBARTÓW z realizacji zadań statutowych w zakresie zadań współfinansowanych przez Miasto Lubartów.
14-12-2015 Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem podziału subwencji oświatowej pomiędzy poszczególne szkoły. Ustalenie listy priorytetów i inwestycji oświatowych na lata 2016-2017. Informacja o stanie Miejsc Pamięci Narodowej ( groby)
12-11-2015 Analiza subwencji i wydatków na realizację zadań oświatowych Miasta w latach 2010- 2015. Analiza efektywności i racjonalności gospodarowania zasobami oświatowymi.
11-03-2015 PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015
10-09-2015 Informacja na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 oraz środki Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych. Analiza zatrudnienia w szkołach i placówkach oświaty i kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów.
10-03-2016 Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2015 rok. Propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

ZADANIA KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) właściwego zarządzania i wykorzystania zasobów gruntów gminnych zgodnie z ich przeznaczeniem, 2) przedsięwzięć dotyczących inwestycji budowlanych, budowlano-montażowych, remontów, rozbiórek itp. 3) prowadzenia prac związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 4) planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych opracowanych projektów.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

30-03-2015 PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015
28-09-2015 Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy ulicy nowoprojektowanej.
28-04-2016 Analiza działalności, w tym przychodów i kosztów usług świadczonych przez PEC Sp. z 0.0. na rzecz Gminy Miasto Lubartów.
26-02-2015 Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2015
25-05-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów. Zapoznanie Komisji ze stanem mieszkaniowym zasobów komunalnych ( mieszkania socjalne), plan budowy mieszkań socjalnych, ocena nieruchomości miejskich. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – Przebudowa Hali Targowej (część plenerowa).
23-04-2015 Analiza wykonania planu inwestycyjnego w 2014 roku oraz zapoznanie się ze stanem zaawansowania wykonania dokumentacji technicznych na 2015 r.
23-04-2015 Analiza wykonania planu inwestycyjnego w 2014 roku oraz zapoznanie się ze stanem zaawansowania wykonania dokumentacji technicznych na 2015 r. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VI sesji Rady Miasta Lubartów.
22-06-2015 Zapoznanie się Komisji z problemami dotyczącymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VIII sesji Rady Miasta Lubartów.
21-07-2015 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów
2016-11-23 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XXI sesji Rady Miasta Lubartów
2016-10-26 Z przyczyn technicznych brak jest nagrania dźwiękowego Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, w związku z tym protokół został sporządzony na podstawie notatek.
2016-09-06 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIX sesji Rady Miasta Lubartów
2016-07-14 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVIII sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-07-05 Zapoznanie się z przebiegiem prac budowlanych przy rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 4 – część wyjazdowa. Zapoznanie się Komisji z planem tworzenia mieszkań socjalnych oraz pozyskiwaniem nieruchomości na te cele. Zapoznanie się Komisji z dokumentacją kompleksu sportowego przy ul.Parkowej (etapowanie inwestycji) i stanem realizacji inwestycji przy ul. Parkowej (budowa kompleksu sportowego – MOSIR). Zapoznanie się Komisji z realizacją dokumentacji projektów z Budżetu Obywatelskiego 2016r. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Wizytacja Lubartowskiego Ośrodka Kultury – część wyjazdowa.
2016-06-10 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartów
20-10-2015 Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Lubartów
19-01-2015 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji
18-12-2015 Zapoznanie Komisji z realizacją dokumentacji technicznych w sprawie planowanych inwestycji na rok 2016. Informacja przedstawiciela KPP Policji w Lubartowie odnośnie monitoringu miejskiego.
18-03-2016 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XV sesji Rady Miasta Lubartów
18-02-2016 Przyjęcie sprawozdania z planu pracy komisji za 2015 rok. Propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok.
17-11-2015 Dyskusja na temat propozycji zakupu nieruchomości na mieszkania socjalne. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XII sesji Rady Miasta Lubartów.
15-09-2015 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad X sesji Rady Miasta Lubartów.
12-10-2015 Rozpatrzenie wniosku Rady Miasta Lubartów w sprawie nazewnictwa ulic, przyjętego w dniu 29 września 2015 roku po sesji Rady Miasta Lubartów.
12-05-2016 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVI sesji Rady Miasta Lubartów
11-05-2015 Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – Przebudowa Hali Targowej (posiedzenie plenerowe). Zapoznanie się z prośbą Pana Pawła Obroślińskiego. Kontynuacja analizy wykonania dokumentacji technicznych na 2015 rok – MOSiR.
11-03-2016 Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok. Posiedzenia wyjazdowe
01-09-2015 Analiza propozycji zagospodarowania istniejących nieruchomości pod mieszkania socjalne. Zapoznanie Komisji z realizacją budżetu za I półrocze 2015 roku. Wnioski i propozycje. Zapoznanie Komisji ze szczegółami dotyczącymi realizacj
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-09-12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów.
2016-08-10 Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów.
2016-06-01 Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2015 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych.
2016-03-10 Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli. Sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016.
2015-12-11 Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów.
19-03-2015 PRZYJĘCIE PLANU PRACU KOMISJI NA ROK 2015. Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 16 stycznia 2015r.
16-01-2015 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji
14-05-2015 Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2014 r. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

ZADANIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: Do zadań komisji należy w szczególności podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie: 1) założeń programowych samorządu w dziedzinie polityki społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków bezrobocia oraz patologii społecznej, 2) realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej. 1) założeń programowych samorządu w dziedzinie polityki społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków bezrobocia oraz patologii społecznej, 2) realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, 3) założeń programowych samorządu w zakresie ładu i porządku publicznego oraz działalności Straży Miejskiej.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2016-09-05 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIX sesji Rady Miasta Lubartów. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2016-07-14 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVIII sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-06-13 Zasadność funkcjonowania Straży Miejskiej w Lubartowie. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartów.
2016-05-13 Problem bezrobocia na terenie Gminy Miasto Lubartów. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XVI sesji Rady Miasta Lubartów.
2015-10-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XI sesji Rady Miasta Lubartów
2015-09-16 Opinia w sprawie środków finansowych w budżecie roku 2016 na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
2015-07-21 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad IX sesji Rady Miasta
2015-06-17 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz stanem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2012 – 2017.
2015-05-20 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad VII sesji Rady Miasta Lubartów.
2015-04-22 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Lubartowie w roku 2014. Ocena Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” za rok 2014. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2015r. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem VI sesji Rady Miasta Lubartów.
2015-03-31 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów
2015-03-26 PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI NA ROK 2015
2015-02-24 Propozycje do planu pracy Komisji
2015-01-20 Wybór Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji
17-03-2016 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XV sesji Rady Miasta Lubartów.
17-02-2016 Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad XIV sesji Rady Miasta Lubartów. Przyjęcie sprawozdania z planu pracy Komisji za 2015 rok
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Statutowa

Komisja doraźna powoływana w razie potrzeby

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

8-04-2015 PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU MIASTA LUBARTÓW
8-04-2015 PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU MIASTA LUBARTÓW
5-03-2015 PRZYJĘCIE TRYBU PRACY KOMISJI. PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU MIASTA LUBARTÓW
5-02-2015 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Propozycje zmian do Statutu Miasta Lubartów.
17-04-2015 PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU MIASTA LUBARTÓW
17-03-2015 PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU MIASTA LUBARTÓW
11-03-2015 PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU MIASTA LUBARTÓW
Zobacz pozostałe
Zwiń