Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 62
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-20
Uchwała nr XI/62/15 — UCHWALA NR Xl/62/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów …r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów UCHWALA NR Xl/62/2015 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubartów pomoc finansowa pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-19
Uchwała nr XII/63/2015 — Uchwała NR XII/63/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku — w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025" …sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025" XII/63/2015 strategia rozwiązywanie problemów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/78/2016 — Uchwała NR XIV/78/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/281/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 1 czerwca 2010 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Usługi opiekuńcze odpłatności pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XIV/80/2016 — Uchwała NR XIV/80/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku — w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 …alkoholizm narkomania profilaktyka bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol bezpieczeństwo pomoc społeczna
5. Sesja nr 16 z dnia
2016-05-17
Uchwała nr XVI/98/2016 — Uchwała NR XVI/98/2016 z dnia 17 maja 2016 roku — w sprawie: Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów — klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018 …grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów - klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
pomoc społeczna zdrowie
6. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/105/2016 — Uchwała NR XVII/105/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie …XVII/105/2016 Uchwała NR XVII/105/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie MOPS Statut statut zmiany statutu gminy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna statut
7. Sesja nr 17 z dnia
2016-06-22
Uchwała nr XVII/106/2016 — Uchwała NR XVII/106/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku — w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego …XVII/106/2016 Uchwała NR XVII/106/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku - w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji […] administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego MOPS dodatek energetyczny pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin energia ciepło, gaz, prąd…
energia pomoc społeczna
8. Sesja nr 20 z dnia
2016-10-28
Uchwała nr XX/127/2016 — Uchwała NR XX/127/2016 z dnia 28 października 2016 roku — w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opiat, jak również tryb ich pobierania …częściowego lub całkowitego zwolnienia od opiat, jak również tryb ich pobierania usługi opiekuńcze, odpłatności, zaburzenia psychiczne pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki niepełnosprawni…
niepełnosprawni pomoc społeczna zdrowie
9. Sesja nr 23 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr XXIII/145/2017 — UCHWAŁA NR XXIII/145/2017 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019 …roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 29 z dnia
2017-10-12
Uchwała nr XXIX/182/2017 — Uchwała NR XXIX/182/2017 z dnia 12 października 2017 roku — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych …w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych bezdomni, schronisko pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego …w zakresie: 1) założeń programowych samorządu w dziedzinie polityki społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków bezrobocia oraz patologii społecznej, 2) realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym […] Straży Miejskiej. 1) założeń programowych samorządu w dziedzinie polityki społecznej, przeciwdziałania i eliminowania skutków bezrobocia oraz patologii społecznej, 2) realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, właściwym zapewnieniem opieki osobom starszym i niepełnosprawnym […] VII sesji Rady Miasta Lubartów. 2015-06-17 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz stanem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie…
2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji …przedszkolnego, szkół podstawowych ponadpodstawowych, placówek kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 3) współpracy z organizacjami społecznymi i instytucjami zajmującymi się dydaktyką, opieką, wychowaniem dzieci i młodzieży, wychowaniem fizycznym i sportem oraz turystyką i […] zakresu wspierania rodziny za 2014r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2015r. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014r. dla Gminy Miasto Lubartów Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem VI sesji Rady Miasta Lubartów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Agata Aftyka 2018-07-01 …przeanalizowana b.dokładnie. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Akcja "Pomoc Ukrainie" przy współpracy z dziennikarką TVN. Zaangażowana cała społeczność Lubartowa. Zebrałam podpisy […] Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami. Otwarcie się na głosy młodych ludzi. Zmiana godzin konsultacji społecznych na odpowiednie dla mieszkańców. 8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w…
2. Przemysław Kural 2018-07-01 …środki, którymi dysponujemy. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. Udział w konsultacjach, rewitalizacja Parku Miejskiego. Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Powiat Lubartowski. Dofinansowanie powołanej […] radnego itp. udział w szkoleniach), organizowanie spotkań z wyborcami, nakłanianie do udziału w glosowaniach, spotkaniach, konsultacjach społecznych. Pomoc w pisaniu wniosków konkursowych, grantów. 6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, kt […] g) Usuwanie barier komunikacyjnych 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? Przeprowadzenie konsultacji społecznych i szybkie podjęcie decyzji w sprawie dalszych losów budynku po filii SP nr 1 (ul…
3. Zbigniew Piskała 2018-07-01 …DBAĆ, ABY WYDATKOWANE BYŁY WŁAŚCIWIE. 4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. SPRAWY TEGO TYPU STARAM SIĘ "ZAŁATWIAĆ" BEZPOŚREDNIO Z URZĘDNIKAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA DANĄ SYTUACJĘ […] zabaw) b) Poprawienie jakości życia osób starszych f) Rozwój infrastruktury społecznej w dzielnicach z problemami społecznym 10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie? LIKWIDACJA "STAREGO ŻŁOBKA […] zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy? ZA POMOCĄ LOKALNYCH MEDIÓW 14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości…
4. Piotr Skubiszewski o swojej pracy w Radzie Miasta 2017-06-21 …rozwiązywać lokalne spory przy uważnym wysłuchaniu obu stron konfliktu. Uważam, że radny, który pełni mandat społeczny powinien mediować w poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań dla mieszkańców. Stawałem również i w tej […] mnie mandatu radnego nie oznacza rezygnacji z pomocy mieszkańcom Lubartowa. Nadal będę pomagał w sprawach, w których zgłoszą się do mnie Lubartowianie, angażował się w społeczne i charytatywne inicjatywy jak do tej pory…
5. Emocje władzy i jej usłużnych kontra argumenty 2020-06-19 …Prawa Budowlanego budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. W każdym przypadku, gdy sąd orzeknie o uprawnieniu do […] minimalny poziom egzystencji. Dlatego płacimy podatki, z których pieniądze są przeznaczane np. na pomoc społeczną, lub na inne – nas osobiście niedotyczące – potrzeby. Dlatego warto zdać sobie sprawę z tego, że owszem […] dotuje miasto, bo wraca część z jego PIT-u. Ta, którą dopłaci do oświaty, pomocy społecznej, czy inwestycji. Czy to znaczy, że można sobie nie płacić za mieszkanie? No nie. Chodzi tylko o…
6. Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II 2020-05-29 …Cele strategiczne Kierunki działań Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i wysoki poziom integracji społecznej oraz zawodowej mieszkańców Zmniejszanie poziomu uzależnienia od korzystania z pomocy społecznej; Ograniczanie poziomu ubóstwa wśród mieszkańc […] b pozostających bez pracy i rozwój ekonomii społecznej; · integrację osób zagrożonych ekskluzją społeczną; · rozwój partycypacji i aktywizacji społecznej osób w wieku senioralnym i niepełnosprawnych […] wyznaczone wskaźniki realizacji poszczególnych działań. Ekskluzja społeczna, to po polsku wykluczenie społeczne, marginalizacja.           Jakie wskaźniki? Wiadomo z zakresu pomocy społecznej. Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r…
7. Spokojnie, to tylko parę groszy 2018-04-28 …tak. W tym to, które zajmuje się polityką społeczną. Nie liczymy na to, że naszym zestawieniem zajmą się organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą m.in. osobom niepełnosprawnym, podobnie, jak nie zajęły się tym w…
8. Nic ważnego, nie przychodźcie 2018-05-14 …Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubartowie za 2017 rok. 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto…
9. Sesja 8 VIII Kadencji 2019-06-19 …porządku obrad. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miasto Lubartów za 2018 rok. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w…
10. Sesja 9 VIII kadencji 2019-07-12 …sesji. Przedstawienie porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie za 2018 rok. Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Tracz
Oczyszczanie elementów sieci kanalizacji deszczowej i ich bieżąca konserwacja, talony dla urzędników, zaśmiecenie kirkutu(3)
2017-12-21 …dla urzędników, zaśmiecenie kirkutu(3) cmentarze pomniki pomniki i tablice upamiętniające drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
2.
Jakub Wróblewski
2018-08-07 …LO, budowy parkingu przy ul. Popiełuszki, programu Maluch+, Zielonego i Mobilnego LOF Dotyczy infrastruktury Dziennego Domu Pomocy Społecznej Dotyczy inwestycji przy ul. Parkowej…
3.
Jacek Tomasiak
Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej
2018-06-29 …bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie 2,5 mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej Budżet Obywatelski, Program Mieszkanie Plus, ulica Północna – bezpieczeństwo, czy będzie miasto się starało o pozyskanie […] mln z zewnątrz(MOSiR), dzienne domy pomocy społecznej
4.
Jakub Wróblewski
Barierki przy zjeździe od pałacu w kierunku parku, funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Lubartowie, parking przy ulicy Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
2018-06-29 …Lubartowie, parking przy ulicy Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Barierki przy zjeździe od pałacu w kierunku parku, funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Lubartowie, parking przy ulicy […] Szaniawskiego, odznaczenie wielce zasłużony dla Ziemi Lubartowskiej, wysokość wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
5.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy budowy sieci wsparcia środowiskowego dla osób starszych i niepełnosprawnych
2019-06-18 …dla osób starszych i niepełnosprawnych Zapytanie dotyczy budowy sieci wsparcia środowiskowego dla osób starszych i niepełnosprawnych pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
6.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczy modernizacji wentylacji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie pyzy ul. Krzywe Koło 36
2019-06-18 …zapytanie 2019-06-18 Zapytanie dotyczy modernizacji wentylacji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie pyzy ul. Krzywe Koło 36 Zapytanie dotyczy modernizacji wentylacji w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie pyzy ul. Krzywe Koło […] rewitalizacja pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
7.
Tomasz Krówczyński
W sprawie modernizacji wentylacji kuchni Dziennego Domu pomocy Społecznej w Lubartowie
2021-06-01 …zapytanie 2021-06-01 W sprawie modernizacji wentylacji kuchni Dziennego Domu pomocy Społecznej w Lubartowie W sprawie modernizacji wentylacji kuchni Dziennego Domu pomocy Społecznej w Lubartowie inwestycje pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
8.
Tomasz Krówczyński
Zapytanie dotyczące modernizacji wentylacji w kuchni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie
2022-04-19 …zapytanie 2022-04-19 Zapytanie dotyczące modernizacji wentylacji w kuchni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie Zapytanie dotyczące modernizacji wentylacji w kuchni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników