Sesja 9 VIII kadencji

2019-07-12

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zapraszam na IXsesję Rady Miasta Lubartów w dniu 12 lipca 2019 r.   
( piątek ) o godz. 16:30 
w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

 

fot. lubartow.pl

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie za 2018 rok.
  5. Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 – 2023.
  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającą Uchwałę Nr XVI/153/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych Miasta Lubartów;

b)  ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Lubartów;

c) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

d) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników;

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 195/5, położonej przy ul. Rynek I w Lubartowie;

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 341, położonej przy ul. Lubelskiej 107 w Lubartowie;

g) przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja  w Lubartowie;

h) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz     udzielonych na nie odpowiedziach.

8. Wolne wnioski i komunikaty.

9. Zamknięcie obrad.

   

 

Z a p r a s z a m  mieszkańców  miasta do udziału w sesji.

                                                                  Przewodniczący Rady Miasta
                                                                    (-)Jacek Mikołaj Tomasiak