Raport o stanie gminy miasto Lubartów — Part II

BIP UM Lubartów
2020-05-29

Dlaczego część II? Dlatego, że miasto nie przestaje żyć z chwilą zmiany władzy. Mamy kontynuacje działań i plany, które często kolejna władza realizuje ze środków pozyskanych przez poprzedników. Część problemów jest podobna, albo ta sama. Nie będziemy powielać treści Raportu, wszyscy zainteresowani mogą się z nim zapoznać na stronie lubartow.mamprawowiedziec.pl

Urząd Miasta BIP, fot. BIP

W 2018 roku Burmistrz Krzysztof Paśnik wyrażał nadzieję, że Raport o stanie gminy będzie stanowił dobrą bazę wyjściową dla rozpoczęcia dyskusji o rozwoju Lubartowa i przyszłości naszego miasta.

Stanowił?

Kilka dyskusji rzeczywiście odbiło się szerokim echem. Ta, dotycząca wyjścia Lubartowa ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i powrotu. Czy ta, dotycząca zmiany sposobu naliczania i wysokości diet lubartowskich radnych.

Jak chcemy się rozwijać i jaką przyszłość ma Lubartów? Na ten temat dyskusji sobie nie przypominamy.

Co we wstępie Raportu za 2019? Był to bardzo dobry rok dla Lubartowa. Udało się zakończyć część realizowanych inwestycji, rozpocząć nowe oraz wyłonić kliku wykonawców zadań zaplanowanych na 2020 rok. Cieszy fakt, że w ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 3 mln zł dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Złożyliśmy też wnioski o dofinansowanie kolejnych. W 2019 roku udało się również przeprowadzić i sfinalizować proces pozyskania dla miasta nowego inwestora. Spółka z udziałem kapitału z Chin zakupiła od Miasta 3 hektary gruntu, na którym zamierza rozpocząć produkcję m.in. elementów silników spalinowych. Rok 2019 to także czas intensywnych działań promocyjnych Miasta Lubartów. Współpraca w tym zakresie z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, dała pozytywne efekty w postaci atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto. Jednym z największych działań promocyjnych był Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Wydarzenie to przyciągnęło do Lubartowa nie tylko ponad 1200 uczestników z całego kraju, ale też ogólnopolskie media

My, ludzie

Wracamy do konkretów. Jest nas (jeszcze) mniej, niż w 2018. Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców wynosiła 21 626 osób, a na 31 grudnia 2019 – 21 433.

 

Z kolei w samym Urzędzie Miasta przyrost jest dodatni, ponieważ na dzień 31 grudnia 2018 zatrudniał 87 osób, na koniec kolejnego roku – 88.

Podobnie, jak w 2018 roku do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęły 2 skargi, z tym, że jedna złożona na działania Burmistrza Miasta Lubartów, natomiast druga na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3. Rada Miasta Lubartów obie skargi uznała za bezzasadne.

Burmistrz Miasta odpowiadał na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej w liczbie 82, czyli o 14 więcej, niż w poprzednim roku. Trzy wnioski załatwiono odmownie. Jeśli pytacie – podobnie, jak w 2018 roku nie wszystkie wnioski były nasze.

LOF

Lubartów wraz z 14 sąsiadującymi gminami oraz miastem Lublin tworzy Lubelski Obszar Funkcjonalny. Współpraca realizowana jest na podstawie zawartego porozumienia. Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało podpisane w dniu 30 marca 2015 r. i dotyczy współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jakie są cele realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego?

1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w LOF.

2. Poprawa mobilności transportowej, niskoemisyjności oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF.

3. Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną z uwzględnieniem TIK (Technologii Informacji Komunikacyjnej) w LOF.

Ten instrument ma przyczyniać się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

A co to było konkretnie?

· Zielony LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 1 520 396,68 zł, zaś wkład własny wynosił 304 383,77 zł, zadanie dotyczy modernizacji parku oraz uzupełnienie infrastruktury, przebudowy budynku przy ulicy Farnej i zadanie planowane do realizacji w 2020, czyli oznakowanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek — łączna długość ścieżki ok. 7 km. W 2019 r. pozyskano dodatkowe dofinansowanie dla realizowanych przez miasto zadań w kwocie 2 mln zł.

· Mobilny LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 3 135 680,56 zł, zaś wkład własny wynosił 762 448,24 zł, w ramach tego działania planuje się, że poprawi się spójność komunikacyjna oraz zwiększy możliwość wykorzystania roweru, jako alternatywnego środka komunikacji, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Z tego zadania przebudowano drogę wewnętrzną między Lubelską a Powstańców Warszawy – powstały miejsca postojowe i zjazdy, czyli parking park&ride. Kolejna inwestycja to rozbudowa ulic Lubelskiej, Rynek I, Batalionów Chłopskich w Lubartowie w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu Mobilny LOF wraz z infrastrukturą towarzyszącą” — w ramach tego zadania, oprócz wsparcia infrastruktury rowerowej na długości ok. 6000 m, powstało 9 parkingów bike&ride, których liczba stanowisk przewidziana jest na ok. 90 miejsc postojowych. Wprowadzono też nowe zadanie pn. Przebudowa ul. Lubelskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową w Lubartowie” o wartości 4 330 722,10 zł.

Tu się jakaś dyskusja odbyła, zwłaszcza jeśli chodzi o wykonanie ścieżek rowerowych.

Programy i strategie

Lokalny Program Rewitalizacji Lubartowa na lata 2017- 2023

Obszar rewitalizacji w 2019 r. zamieszkiwało 6332 osób, co stanowiło 29,75% wszystkich mieszkańców Lubartowa. To dokładnie tyle, ile w 2018 roku.

Znajdź zmiany:

2018 rok: Wyodrębniony obszar charakteryzuje się zdegradowaniem funkcji społecznych, gospodarczych i infrastruktury technicznej, przestrzeni publicznej oraz zmniejszonym potencjałem aktywności społeczności lokalnej.

2019 rok: Wyodrębniony obszar charakteryzuje się zdegradowaniem funkcji społecznych, gospodarczych i infrastruktury technicznej, przestrzeni publicznej oraz zmniejszonym potencjałem aktywności społeczności lokalnej.

Wizja obszaru też się nie zmieniła i zakłada się, że do 2023 roku: „Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom, podobszary rewitalizacji stały się rejonami atrakcyjnymi, charakteryzującymi się wysoką, jakością przestrzeni publicznej oraz zadowalającym stanem infrastruktury technicznej i mieszkaniowej. Ograniczony został odsetek osób wykluczonych społecznie, zagrożonych wykluczeniem oraz korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Społeczność lokalną obszaru rewitalizacji tworzą osoby aktywne i w pełni wykorzystujące swój potencjał, który w przyszłości przyczyni się do dalszego rozwoju terenu”.

A czy coś, troszkę, cokolwiek zmieniło się w roku 2019 w stosunku do 2018? Innymi słowy, czy cele są realizowane choć w części? Tego z Raportu za 2019 się nie dowiemy. Szkoda, bo może coś nie działa? Przydałaby się ewaluacja.

Cele i kierunki działań do roku 2023

Cele strategiczne

Kierunki działań

Ograniczenie zjawiska wykluczenia

społecznego i wysoki poziom integracji

społecznej oraz zawodowej mieszkańców

Zmniejszanie poziomu uzależnienia od korzystania z pomocy społecznej;

Ograniczanie poziomu ubóstwa wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji;

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa;

Rozwijanie i dostosowywanie oferty spędzania czasu wolnego do potrzeb różnych grup mieszkańców;

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdolności do podjęcia pracy wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji;

Tworzenie warunków do integracji społecznej

mieszkańców

Wzrost aktywności gospodarczej na

obszarze rewitalizacji

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji;

Dostosowanie przestrzeni do rozwoju konkurencyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej;

Infrastruktura techniczna i przestrzeń

publiczna spełniająca oczekiwania

mieszkańców

Zagospodarowywanie i poprawa estetyki oraz

funkcjonalności przestrzeni publicznych (w tym

międzyblokowych);

Tworzenie oraz modernizacja istniejących miejsc

spotkań i rekreacji dla mieszkańców;

Budowa, remonty i modernizacja infrastruktury pieszej, drogowej oraz sieciowej;

Adaptacja budynków i pomieszczeń na cele społeczne.

 

W 2019 r. realizowane były projekty:

1. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY – ROZWIJAM SIĘ AKTYWNIE”. Program aktywizacji  i integracji długotrwale bezrobotnych lubartowian

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju,

2. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację

społeczną mieszkańców”,

Realizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie,

Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie,

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni  Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”,

3. Przystosowanie budynku przy ul. Reja 14 do nowych funkcji społecznych i gospodarczych

Realizator: Gmina Miasto Lubartów

W dniu 31.10.2019 r. została podpisana umowa z Województwem Lubelskim na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Podobnie, jak w 2018 do programu wpisano 7 projektów komplementarnych, które mają na celu dopełnienie przedsięwzięć wyszczególnionych na liście głównej oraz wpisują się w definicję projektów miękkich, tj. działań nieinwestycyjnych, obejmujących szkolenia, organizację wydarzeń i imprez kulturalnych, aktywizację członków społeczności lokalnych itp.

Tu wypada raz jeszcze zadać pytanie — czy coś, troszkę, cokolwiek zmieniło się w roku 2019 w stosunku do 2018? Innymi słowy, czy cele są realizowane choć w części? Czy jakieś częściowe wskaźniki, jeśli były założone, zostały osiągnięte? Czy i w jakim stopniu ograniczył się poziom ubóstwa?  Dostosowano w części (gdzie?) przestrzeń do rozwoju konkurencyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów

Cele główne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lubartów pokazano w dwóch horyzontach czasowych, tj. do roku 2022 i 2020 w brzmieniu:

1. Miasto Lubartów do 2022 roku ograniczy poziom emisji dwutlenku węgla o około 22% w stosunku do roku 1999 (zakładana redukcja emisji CO2 wyniesie około 36 tys. Mg).

2. Miasto Lubartów do 2020 roku:

  • ograniczy poziom redukcji dwutlenku węgla o około 21% w stosunku do roku 1999 (zakładana

redukcja emisji CO2 wyniesie 34,8 tys. Mg),

  • poprawi efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej

w stosunku do roku bazowego o około 13% (zakładana redukcja zużycia energii finalnej wyniesie około 55 884 MWh),

  • zwiększy udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej do poziomu około 8,4% (30 984,9 MWh).

W 2019 roku przez Gminę Miasto Lubartów realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

  • Usprawnienie termomodernizacyjne budynków – projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów

użyteczności publicznej w Lubartowie”,

  • Ograniczenie niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Wsparcie mieszkańców w zakresie wymiany przestarzałych źródeł ciepła,

  • Projekt pn.: „Mobilny LOF”,
  • Projekt pn.: „Zielony LOF”,
  • Modernizacja w kierunku nowoczesnego i inteligentnego oświetlenia ulic – projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie”

Jest to tożsame z informacjami zawartymi w Raporcie za 2018. Stąd znów pojawia się pytanie, czy znamy dane, dotyczące redukcji emisji w 2019 w stosunku do 2018 roku? Inaczej – czy to działa?

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów

2018 - W 2018 roku na cel określony w powyższej uchwale przeznaczono z budżetu miasta Lubartów kwotę 350 000,00 zł.  Łącznie w 2018 roku podpisano 78 umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. Ostatecznie zrealizowano 73 zadania, z czego: 61 zadań dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe  a 12 zadań polegało na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Udzielono dotacji na łączną kwotę 347 569,78 zł.

2019 - W 2019 roku na cel określony w powyższej uchwale przeznaczono z budżetu miasta Lubartów kwotę 100 000,00 zł. Łącznie w 2019 roku podpisano 23 umowy dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. Ostatecznie zrealizowano 21 zadań, z czego 20 zadań dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe natomiast 1 zadanie polegało na podłączeniu pompy ciepła. Udzielono dotacji na łączną kwotę 99 752,82 zł.

 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubartów. Opracowane na lata 2015-2030

 

Zacytujemy sami siebie, opisując Raport za 2018:

Są. Tzn. założenia są. Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015. Co z nimi, wiemy tyle samo, ile z poprzedniego Raportu.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów

Się nie zmienił. W 2019 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również żadnej decyzji o warunkach zabudowy.

Rada Miasta Lubartów uchwaliła w kwietniu 2019 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów”.

I w związku z tym… (?)

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2018 r. — 22 830 000 zł,

2019 r. — 2 070 000 zł,

2020 r. — 3 350 000 zł

Jakie konkretnie zadania zrealizowano z planowanych, czy plan został zrealizowany — nie wiemy. Wiemy, że w 2018 roku zakończono modernizację oczyszczalni ścieków.

W założeniach do planu przyjęto, że nie będą to wyłącznie środki własne PGK, ale także zewnętrzne.

 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Lubartów w latach 2018- 2022

Planowana wysokość wydatków w 2018 roku z podziałem na:

- zarzadzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, eksploatacją i utrzymaniem w kwocie 170 000 zł,

- remonty budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 120 000 zł,

- inwestycje w kwocie 250 000 zł,

- udział w kosztach zarzadzania i utrzymania części wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 220 000 zł.

 

Planowana wysokość wydatków w 2019 roku z podziałem na:

- zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, eksploatacją i utrzymaniem w kwocie 174 500 zł.,

- na remonty budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 120 000 zł.,

- na inwestycje w kwocie 250 000 zł.,

- udział w kosztach zarządzania i utrzymania części wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 210 000 zł.

W zasobie Miasta Lubartów znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018 r. -  216 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 201 mieszkań. Zmniejszenie się liczby mieszkań związane było ze sprzedażą i na koniec grudnia 2019 było to 198 mieszkań.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zarejestrowano 34 wnioski osób oczekujących na przydział lokalu:

socjalnego (21 wniosków) oraz komunalnego (13 wniosków). Stan ten uległ zmianie pod koniec roku

i na dzień 31 grudnia 2019 r. oczekujących na mieszkania socjalne było 14 osób, a na mieszkania

komunalne 11.

Według Raportu Gmina Miasto Lubartów sukcesywnie poszukuje rozwiązań mających na celu zapewnienie większej ilości lokali socjalnych. W sierpniu 2019 r. zostało ogłoszone zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na 2 mieszkania socjalne w Lubartowie przy ul. Północnej 54. Przetarg został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

W tym miejscu warto wspomnieć, czym jest lokal mieszkalny. Zgodnie z ustawą o własności lokali, lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025

W ramach określonych kierunków działań, przewidziano:

· wsparcie rodzin w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji;

· wzmocnienie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia;

· promowanie wartości rodziny oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochronę ofiar przemocy; · zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz wsparcie osób pozostających bez pracy i rozwój ekonomii społecznej;

· integrację osób zagrożonych ekskluzją społeczną;

· rozwój partycypacji i aktywizacji społecznej osób w wieku senioralnym i niepełnosprawnych;

· tworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej osobom niepełnosprawnym;

· rozwijanie systemu wsparcia i opieki w miejscu zamieszkania;

· partnerstwo z sektorem obywatelskim;

· rozwój służb publicznych.

Misją Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju mieszkańcom Lubartowa poprzez ich aktywizację, zaś za cel generalny wskazano poprawę warunków i jakości życia mieszkańców miasta poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego oraz skuteczny system pomocy społecznej.  Wskazane zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnięto wyznaczone wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

Ekskluzja społeczna, to po polsku wykluczenie społeczne, marginalizacja.           Jakie wskaźniki? Wiadomo z zakresu pomocy społecznej.

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. były 494 rodziny, w których było 906 osób, co stanowi 4,23% ogółu mieszkańców Lubartowa. Najliczniejszą grupę klientów pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2019 r. stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (387 osób, w tym 164 kobiety), zaś najmniej liczną — w wieku poprodukcyjnym (123 osoby, w tym 98 kobiet). Grupę świadczeniobiorców w wieku 0-17 lat stanowiło 180 osób.

W 2019 r. najczęstszymi powodami ubiegania się o wsparcie ośrodka pomocy społecznej było:

ubóstwo – 249 rodzin (50,41% rodzin obejmowanych pomocą społeczną), długotrwała choroba – 240

rodzin (48,59), niepełnosprawność – 212 rodzin (42,92%), bezrobocie – 206 rodzin (41,70%), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 82 rodziny (16,60%), przemoc w rodzinie – 75 rodzin (15,19%), alkoholizm – 53 rodziny (10,73%), potrzeba ochrony macierzyństwa – 33 rodziny (6,68%). Z pomocy korzystały również rodziny, w których występowały: bezdomność – 14 rodzin (2,84%), trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 8 rodzin (1,62%), narkomania – 2 rodziny (0,41%) oraz zdarzenie losowe – 2 rodziny (0,41%).

To nieco mniej, niż w 2018 roku, gdzie tą pomocą objęte było 508 rodzin, w których było 939 osób, czyli 4,34% ogółu mieszkańców.

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022

Był realizowany zgodnie z założeniami.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Głównym celem było ograniczenie liczby osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychotropowych, a przede wszystkim negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

I jak? Udało się?

Zadanie I

W 2019 ramach zadania I Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wezwała na komisję 87 osób w sprawie leczenia odwykowego, w tym 41 osób jako świadków w sprawie oraz skierowała do sądu 52 osoby o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W punkcie konsultacyjnym zrealizowano 47 dyżurów terapeutycznych trwających po 3 godziny. Łącznie udzielono 297 konsultacji terapeutycznych, którymi objęto 73 osoby.

Jak to wyglądało w 2018?

Członkowie MKRPA przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z 46 osobami  nadużywającymi napojów alkoholowych,  z czego 38 skierowano do sądu o przymusowe leczenie. W punktach konsultacyjnych udzielono 225 porad osobom z problemem alkoholowym, 164 porad członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym, 96 porad osobom doznającym przemocy w rodzinie i 19 osobom stosującym przemoc.

Zatem zwiększyła się liczba osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego.  Co NIE działa?

Na dzień 1 stycznia 2018 r. — 61 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 64 podmiotów.

W Lubartowie na koniec 2019 r. w 16 punktach gastronomicznych sprzedawano napoje alkoholowe

oraz w 45 punktach napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W 2018 roku wartość sprzedanego alkoholu na terenie naszego miasta wyniosła 24 623 855 zł.

W 2019 r. obrót ze sprzedaży napojów alkoholowych wyniósł 27 144 184 zł.

Różnicę widać gołym okiem.

Realizację pozostałych programów i strategii można odnaleźć w dokumencie. Czy wystarczająco szczegółowo opisana została ich realizacja i co dobrego z tego wynikło? Ocenę pozostawiamy czytelnikom Raportu.

Finanse

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 10 602,77 zł. W II półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wys. 7 950 000,00 zł. W 2019 roku Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości 3 606 400,00 zł. Na koniec roku zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 33 421 200,00 zł, z terminem spłaty do 2032 roku, co stanowiło 31,25% zrealizowanych wydatków. W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie Miasta wzrosło o kwotę 4 343 600,00 zł.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 990,02 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 990,52 zł.

W 2018 dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 089,59 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 328,68 zł.

Promocja

W Raporcie czytamy, że rok 2019 to także czas intensywnych działań promocyjnych Miasta Lubartów. Współpraca w tym zakresie z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, dała pozytywne efekty w postaci atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto. Jednym z największych działań promocyjnych był Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Wydarzenie to przyciągnęło do Lubartowa nie tylko ponad 1200 uczestników z całego kraju, ale też ogólnopolskie media.

Ile?

Na promocję Miasta w 2018 r. wydano środki w wys. 243 558,25 zł (w tym budżet obywatelski 79 892,18 zł), które przeznaczono na:  dotacje dla stowarzyszeń  — 59 200,00 zł,  zakupy i usługi związane z promocją tj. organizacja imprez, pobyt delegacji zagranicznych, materiały promocyjne  — 184 358,25 zł.

Na promocję Miasta w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 422 032,97 zł (w tym: środki z budżetu obywatelskiego w wysokości 138 222,00 zł). Były one przeznaczone na:

· dotacje w wysokości 58 800,00 zł na realizację zadań promocji Miasta Lubartów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, podczas realizowanych przez siebie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz sportowym i sportowo – rekreacyjnym;

· zakupy i usługi związane z promocją Miasta — 363 232,97 zł, w tym: — zakupy w ramach Święta Roweru – kwota z budżetu obywatelskiego 138 222 zł, — wydatki związane z organizacją imprez i wydarzeń: Zjazd Dużych Rodzin — 99 929,60 zł, Lubartowskie Annowanie — 30 282,90 zł, Jarmark Bożonarodzeniowy — 24 506,49 zł, — koszty związane z wizytą delegacji zagranicznych miast partnerskich: 11 232,14 zł, — zakupy materiałów, gadżetów i upominków promocyjnych: 35 193,39 (w tym: banery reklamowe, windery, plakaty, zaproszenia, kalendarze, dekoracje i ozdoby świąteczne, elementy wizualizacji patriotycznych typu flagietki i kokardy, upominki dla gości i delegacji, cukierki reklamowe z logo miasta), — wydatki związane z opracowaniami graficznymi oraz tłumaczeniami: 9 658 zł, — okolicznościowe usługi cateringowe — obchody 3 Maja oraz Dni Lubartowa: 4 300 zł.

 

Część inwestycji jest kontynuowana z poprzednich lat (roku), dlatego po szczegółowe informacje i kwoty odsyłamy do Raportu.

Realizacja uchwał Rady Miasta

Jeśli chodzi o Radę Miasta, to w 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Miasta Lubartów, z tego 9 w poprzedniej  VII kadencji i 3 w obecnej VIII kadencji. Rada Miasta Lubartów podjęła 66 uchwał (45 w poprzedniej kadencji, 21 w trakcie obecnej kadencji). Do żadnej z uchwał nie zastosowano rozstrzygnięcia nadzorczego.

W 2019 r. odbyło się 12 sesji, podczas których Rada Miasta Lubartów podjęła 109 uchwał. W zakresie jednej uchwały organ nadzoru wydał rozstrzygnięcie nadzorcze.

Tyle samo posiedzeń, więcej aktów prawa miejscowego.

 

Moja droga…czyli infrastruktura

Z przeprowadzonego w 2019 roku przeglądu stanu technicznego dróg gminnych Miasta Lubartów, obejmującego ulice o nawierzchni utwardzonej (stanowiące obiekt budowlany) wynika, że: · 71 dróg jest w stanie dobrym – 55,03% dróg o nawierzchni utwardzonej, · 53 drogi jest w stanie zadawalającym (dostatecznym) – 41,07% dróg o nawierzchni utwardzonej, · 5 dróg jest w stanie niezadawalającym (złym) – 3,90% dróg o nawierzchni utwardzonej. Drogi w stanie złym to ulice Jasna, Leśna, Reja, Wieniawskiego, Aleje Zwycięstwa. Drogi o nawierzchni gruntowej nie podlegają przeglądom okresowym, gdyż nie stanowią obiektów budowlanych. Udział procentowy dróg gruntowych w ogólnej liczbie dróg stanowi 20%. Natomiast udział procentowy dróg gruntowych stanowi 24,17% w długości ogólnej dróg gminnych Miasta Lubartowa. (…) W 2019 r. wydatki na drogi wyniosły łącznie 1 151 095,58 zł. Długość ścieżek rowerowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 8,83 km i wzrosła względem 2018 roku o 5,3 km. Dodatkowo w 2019 roku wybudowano 3,6 km ciągów pieszo – rowerowych.

 

A poprzednio?

Stan dróg według podziału na poszczególne kategorie dróg publicznych:  drogi krajowe – stan dobry,  drogi wojewódzkie – stan zły,  drogi powiatowe – ulica Wierzbowa stan zły, ulica Kopernika jezdnia stan dobry chodniki stan zły, pozostałe ulice stan dobry, drogi gminne – 162 ulice o łącznej długości 67,361 km. 129 ulic o łącznej długości 51,078 km posiada nawierzchnię utwardzoną (asfaltową i z kostki brukowej) a 33 ulice o łącznej długości 16,283 km posiada nawierzchnię nieutwardzoną (gruntowe, żużlowe i wysypane kruszywem). 

 W roku 2018 dokonano przebudowy nawierzchni dwóch ulic oraz wykonano dwa odcinki chodników przy drogach gminnych. Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 1 246 647,25 zł.

Co widać? Widać, że zmniejszyły się wydatki na drogi, poza tym dobrze byłoby podać informacje w analogicznej formie. Bo jak to porównać.

 

Inwestorsko

W 2019 roku Lubartów pozyskał kolejnego inwestora. Firma produkcyjna zakupiła od miasta 3 ha gruntu pod planowaną inwestycję produkcyjną. Inwestor pochodzi z Chin, a cały proces pozyskiwania inwestycji został przeprowadzony przez Urząd Miasta Lubartów. Jest to kolejna firma, która rozpocznie działalność na przygotowanych terenach inwestycyjnych. Planowane zatrudnienie ma wynieść ok. 160 osób a wartość inwestycji ponad 50 mln PLN.

Kiedy?

 

Środowisko

Ogółem z budżetu gminy, z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wydatkowano kwotę 45 704 zł, z czego 28 216 zł na zadania związane z gospodarką ściekową i ochronę wód (czyszczenie separatora), a 17 488 zł na pozostałe zadania związane z ochroną przyrody.

Ale nie na zakup zbiorników na deszczówkę, ale nie na zakup zbiorników na deszczówkę, ale nie na…

 

Z ciekawostek mniejszych i większych w Raporcie:

Lubartowski Ośrodek Kultury promuje Miasto Lubartów wieloma kanałami ze szczególnym uwzględnieniem Facebooka – medium ogólnoświatowego, Dwutygodnika „Lubartowiak”, portalu Lubartow24.pl, telewizji Lubartów. Informacje oraz fotogalerie na temat każdej odbywającej się imprezy zamieszczane są w sieci oraz na stronach pokrewnych. Ponadto raz na kwartał ekipa telewizyjna TVP Lublin odwiedza placówkę z programem „Zobacz, co słychać”.

Wydaje nam się, czy „Lubartowiak” wydaje Lubartowski Ośrodek Kultury? Co na wykluczenie Wspólnota Lubartowska? Czy nawet Dziennik Wschodni?

 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej podjął szereg działań dotyczących promocji Gminy Miasto Lubartów oraz przygotowania wydarzeń atrakcyjnych dla mieszkańców Lubartowa.

W 2019 roku czynnie wspierana i upowszechniana była idea samorządności wśród mieszkańców Miasta przez przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych. Gmina Miasto Lubartów stale współpracowała z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi. Przygotowywane były materiały informacyjne i promocyjne Miasta poświęcone ważnym, aktualnym wydarzeniom, nowym inwestycjom itp.

Jedno pytanie – co ma piernik do wiatraka? A jak już urząd upowszechnił tę ideę, to jak to wpłynęło na Lubartów?

 

W 2019 r. rozpoczęły się prace nad budową nowej strony internetowej www.lubartow.pl , które zakończyły się w 2020 r. wdrożeniem nowego portalu z funkcją responsywną RWD dostosowaną do przeglądania strony na smartfonach, tabletach. Został wdrożony monitoring liczby odwiedzających stronę internetową, aby mógł być prowadzony mierzalny efekt przyrostu zainteresowania stroną informacyjna Miasta Lubartów.

A wiemy już, kiedy w Biuletynie Informacji Publicznej dokumenty będą zgodne z wytycznymi WCAG? A przynajmniej dokumenty przeszukiwalne nie pliki obrazów?

 

Oficjalny profil facebookowy Urzędu Miasta Lubartów zwiększył swój zasięg z około 700 do ponad 2800 obserwujących. Zostały wdrożone rozwiązania krosowania informacji pomiędzy profilem Urzędu Miasta, a profilami jednostek: LOK, MOSIR, Biblioteka, Lubartowiak oraz profilami organizacji pozarządowych, klubów sportowych i innych podmiotów. Pozwala to na osiągnięcie większego zasięgu informacji publikowanych w poszczególnych serwisach. Dzięki temu odbiorcy mają możliwość obserwowania ważnych wydarzeń sportowych, kulturalnych, inicjatyw społecznych, akcji charytatywnych. W roku 2019 umieszczane były na miejskim profilu FB relacje z krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych, w których wiele sukcesów odnosiły drużyny i zawodnicy reprezentujący lubartowskie kluby sportowe.

Jakby to powiedzieć…no brawo, brawo.

A jakby co, to w jakim stanie była Gmina Miasto Lubartów w 2019 ogólnie rzecz biorąc?

Lepiej?

Gorzej?

Bez zmian?

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich