Nic ważnego, nie przychodźcie

2018-05-14

 

ZAWIADOMIENIE

 Uprzejmie   z a p r a s z a m   na  XXXIV  sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w czwartek 17 maja 2018 roku o godz. 17:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubartowie za 2017 rok.
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Lubartów za 2017 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2017 roku;
b) rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka; 
c) rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka złożonej przez Fundację „Miasto Obywatelskie Lubartów”;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Lubartów.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
   
Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak