Ile za wynajęcie sali kinowej, boiska, sali sportowej?

UM Lubartów
2023-06-03

Zainteresowanym przekazujemy Zarządzenie NR VIII/1268/2023 z dnia 22 maja 2023 roku — w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasto Lubartów

Minimalne stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasto Lubartów

Zarządzenie NR VIII/1268/2023 z dnia 22 maja 2023 roku — w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIVl 77 /13 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubartów uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasto Lubartów, według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wszystkie stawki opłat, o których mowa w ust. 1 są stawkami minimalnymi, stanowiącymi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie ustalenia wysokości opłat. 3. Dopuszcza się zastosowanie rabatów od stawek opłat, o których mowa w ust. 1, w wysokości: 1) 20% — w przypadku korzystania z sali powyżej 1 O godzin w miesiącu; 2) 25% — w przypadku korzystania z sali powyżej 20 godzin w miesiącu.

§ 2. Korzystanie z obiektów i urządzeń przez okres minimum miesiąca odbywa się w oparciu o zawarte umowy najmu.

§ 3. Postanowienia niniejszego zarządzenia nie dotyczą obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, za korzystanie z których wysokość opłat została uregulowana w Zarządzeniu Nr VIV9/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Lubartów oraz w Zarządzeniu Nr VIIV365/2020 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 marca 2020 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Lubartów.

§ 4. Do postanowień niniejszego zarządzenia zastosowanie mają postanowienia Uchwały Nr XXXI/167/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Lubartów,

§ 5. Stawki opłat, o których mowa w§ 1 ust. 1 podlegają waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego, po upływie każdego roku kalendarzowego, o ile jest on dodatni. Klauzula waloryzacyjna stanowi postanowienie umowne w zakresie usług objętych niniejszym zarządzeniem.

§ 6. Traci moc: 1) Zarządzenie Nr VI/642/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2) Zarządzenie Nr VIII/967/2022 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Lubartów, instytucjom kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasto Lubartów oraz Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubartów. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Paśnik