Sesja 27 VII kadencji

2021-01-28

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 29 stycznia 2021 r. na godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów zwołałem XXVII sesję Rady Miasta Lubartów.

Urząd Miasta BIP, fot. BIP

 

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zarządziłem obradowanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. nr 982/5, położonej przy 
ul. Wandy Śliwiny w Lubartowie, w obrębie 7 – Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone 
w Lubartowie, oznaczone jako części działek gruntu: nr 83/17 w obrębie 2, nr 228/7 i nr 92/1 
w obrębie 7, nr 331 w obrębie 10 oraz nr 70/13 w obrębie 11,
d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lubartów należącego do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie nieobjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,
e) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Lubartowie (droga wojewódzka nr 815 Lubartów – Siemień – Parczew – Wisznice),
f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
g) zmian w budżecie na 2021 rok,
h) Budżetu Obywatelskiego.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Lubartów za rok 2020. 
6. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Lubartowskim Ośrodku Kultury.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych 
na nie odpowiedziach.
8. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2020 r.
9. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
(-)  Grzegorz Gregorowicz