Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

BIP UM Lubartów
2020-06-16
Urząd Miasta BIP, fot. BIP

Dla obszarów objętych zmianą planu – załącznik nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,

1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną, wielorodzinną) i usługową — MN(U), MM/U, MN/U – 30%;

2) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.7, 1.9, 1.12, 1.16, 1.18, przeznaczonych pod zabudowę usługową – U, U/KS, UC/U – 30%;

3) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr 1.13, przeznaczonych pod usługi sportu i rekreacji – US – 10%;

4) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.2, 1.18, przeznaczonych pod obiekty związane z produkcją, składy i magazyny / usługowe – P(U), U/P – 10%;

5) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.13, 1.17, 1.22, przeznaczonych pod: zieleń urządzoną (parkową), komunikację samochodową i ciągi piesze – ZP(p), KS(p), KXp – 0,1%;

6) dla terenów wskazanych na załączniku zmiany planu nr: 1.1, 1.5, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.23, 1.24, przeznaczonych pod infrastrukturę komunikacyjną i techniczną – KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX, KDw, E – 0,1%.

30% to zdaje się maksymalna wysokość opłaty, jaką można nałożyć przy zmianach MPZP.

A jeśli chodzi o środowisko i prognozę, to…

Troska o środowisko jest wskazana nieodświętna i słuszna, więc liczymy, że nasi aktywiści się uaktywnią. Z dokumentem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

My specjalną uwagę zwracaliśmy na wodę, ponieważ z nią w skali kraju nie jest najlepiej.

W Prognozie czytamy, że: „ Jakość zasobów wodnych miasta w znacznym stopniu będzie zależeć od prawidłowego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja ustaleń projektu zmiany planu w zakresie rozwoju terenów inwestycyjnych, spowoduje wzrost zapotrzebowania na wodę a w konsekwencji zwiększenie ilości powstałych ścieków (bytowych, opadowych i roztopowych), które będą musiały być w odpowiedni sposób oczyszczone i odprowadzone. Przewiduje się na nowych terenach inwestycyjnych dalszą rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego. Tereny zabudowy projektowane na obszarze opracowania objęte zostaną zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych. Istniejące już sieci wodociągowe przeznacza się do dalszej eksploatacji i rozbudowy. Na terenach trwale utwardzonych (zabudowanych i komunikacyjnych) należy

spodziewać się powstania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych. Ścieki takie należy odpowiedni sposób zagospodarować w granicy działki inwestora, odprowadzić za pomocą systemu kanalizacji deszczowej bądź innego urządzenia do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Zakres prowadzenia prac w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie uzależniony od tempa i rozmiarów nowych procesów inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy oraz środków finansowych dostępnych na ten cel. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, negatywny, który może zostać zneutralizowany poprzez budowę kanalizacji”.

Konsultacje czas start!

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich