Zaproszenie — Sesja 20 VIII Kadencji

BIP UM Lubartów
2020-05-29

ZAWIADOMIENIE

 

 Informuję, że na dzień 29 maja 2020 r. godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów zwołałem XX sesję Rady Miasta Lubartów.

Zgodniez art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zarządziłem obradowanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Urząd Miasta BIP, fot. BIP

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2019 roku.
5. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miasto Lubartów za 2019 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
7. Sprawozdanie z pracy Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Lubartów.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów wotum zaufania,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2019 rok,
c: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

9. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
10. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji w dniu 28 kwietnia 2020 r.
12. Zamknięcie obrad.

 

                PRZEWODNICZĄCY

                     RADY MIASTA

           (-)  Grzegorz Gregorowicz

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich