Zaproszenie — Sesja 19 VIII Kadencji

BIP UM Lubartów
2020-04-28

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że na dzień 28 kwietnia 2020 r. godz. 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów zwołałem XIX sesję Rady Miasta Lubartów.

Zgodniez art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zarządziłem obradowanie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad przedstawia się następująco:

Zaproszenie, fot. BIP

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2020 r.
5. Informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” za rok 2019.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 228/6, położonej przy ul. Kościuszki w Lubartowie, w obrębie 7-Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
b) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok,
c) zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/102/2016 z dnia 17 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XIV/107/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta,
d) ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Miasto Lubartów,
e) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie,
f) udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,
g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
h) zmian w budżecie na 2020 rok.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
8. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
9. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:
a) XVI sesji w dniu 31 stycznia 2020 r.,
b) XVII sesji w dniu 27 lutego 2020 r.,
c) XVIII sesji w dniu 9 marca 2020 r.
10.  Zamknięcie obrad.

Zapraszam na transmisję online.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
(-)  Grzegorz Gregorowicz

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich