Zaproszenie — Sesja 17 VIII Kadencji

#BIPdokawy
2020-02-21

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XVII sesję Rady Miasta Lubartów,
która odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 roku o godz. 16:00
w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Urząd Miasta BIP, fot. BIP

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Lubartów za rok 2019.
5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Lubartowie,
b) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2020-2022,(Program)
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. nr 390/5, położonej u zbiegu ul. Słowackiego i ul. B. Mucharskiego w Lubartowie, w obrębie 4 – Zagrody Lubartowskie, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
d) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami i podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Lubartów,
e) określenia kryteriów rekrutacyjnych do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów,
f) przekazania wniosku złożonego przez wnioskodawcę właściwemu organowi,
g) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów,
h) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubartów na 2020 r.,(Załącznik)
7. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Lubartów za 2019 r.
8. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
9. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Lubartów.
10. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad.
 

Z a p r a s z a m  mieszkańców  miasta do udziału w sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
(-)  Grzegorz Gregorowicz

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich