Kronika przypadków w ogóle ze sobą nie związanych

#BIPdokawy
2020-02-19

Trochę od końca

Przypadek 1

Na dzisiaj (19.02) dostaliśmy zaproszenie do złożenia wyjaśnień w Powiatowej Komendzie Policji w Lubartowie za propagowanie spożywania alkoholu i takie tam. „Ktoś” uznał, że wpis, który linkujemy: https://www.facebook.com/lubartow.mamprawowiedziec/posts/2675034482591693

jest wykroczeniem wg zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zgłosił to do Prokuratury.

Urząd Miasta BIP, fot. BIP

Garść refleksji

Jaki efekt uzyskałby Urząd pisząc do Prokuratury na prywatnego, niezrzeszonego człowieka, który po prostu chciałby uzyskać jakieś informacje. Pytałby więcej, czy niekoniecznie?

W trakcie naszej działalności ani Burmistrz Zwoliński, ani Burmistrz Bodziacki nie wpadli na taki pomysł, przy czym „nie wpadli” też nie jest najwłaściwszym określeniem. Chyba nie wyobrażamy sobie, żeby posłużyli się takimi chwytami. A – umówmy się – daleko nam było do przyjaźni i wymiany wzajemnych uprzejmości.  

Co roku Rada Miasta przyjmuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wysłuchuje sprawozdań i uchwala budżet miasta, zabezpieczając środki na jego realizację. Gdyby ktoś się nie orientował w budżecie na 2020 — wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowaliśmy w kwocie 445.700 zł.

W dalszym ciągu uważamy, że informacje na temat i Programu i pracy Miejskiej Komisji są bardzo ważne i tych problemów nie można bagatelizować. I trzeba było pochylić się nad tym po przyjęciu Raportu o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2018.

Dlatego chcieliśmy porównać dane za lata 2017-2019, stąd ciąg przypadków, które opisujemy, a które w ogóle nie są związane z doniesieniem.

 

Na marginesie

Naszym celem jest między innymi wywołanie dyskusji publicznej. W mieście, o mieście itd. Zasadności wydatkowania tych, czy innych pieniędzy.

Więc gdyby ktoś był na przykład ciekawy, to Wigilia dla mieszkańców, na której byliśmy w 2018, zrelacjonowaliśmy i chwaliliśmy, w 2019 roku została zorganizowana w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Taki jest tytuł umowy o dotację w wysokości 5 tys. zł dla Stowarzyszenia Sąsiedzi.

Tak, czy owak nasze wnioski w ogóle nie mają związku z wezwaniem na Policję i niech nikt nie próbuje tego wiązać z sobą. Prawda?  

 

Przypadek 2

W Raporcie o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2018, o którym piszemy tu: https://www.molubartow.com/raport-o-stanie-gminy-miasto-lubart znaleźliśmy niepokojące informacje.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest wzrost sprzedaży napojów alkoholowych w naszym mieście. W 2018 roku wartość sprzedanego alkoholu na terenie naszego miasta wyniosła 24 623 855 zł. W związku z tym nie maleje liczba osób uzależnionych od alkoholu. Członkowie MKRPA przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z 46 osobami nadużywającymi napojów alkoholowych, z czego 38 skierowano do sądu o przymusowe leczenie. W punktach konsultacyjnych udzielono 225 porad osobom z problemem alkoholowym, 164 porad członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym, 96 porad osobom doznającym przemocy w rodzinie i 19 osobom stosującym przemoc.

Bardzo dużą rolę w zakresie prowadzenia profilaktyki związanej z alkoholizmem i narkomanią odgrywają miejskie placówki oświatowe a w zakresie rehabilitacji alkoholowej organizacje pozarządowe działające na terenie miasta.

Skonkludowaliśmy efektywność Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018:

Sprzedaż rośnie, a liczba uzależnionych nie maleje.

To za poprzedniej władzy, ale mamy ciągłość i stąd wynikł…

 

Przypadek 3

Wniosek z dnia 2 stycznia 2020 o przesłanie informacji, dotyczącej realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, 2018, 2019 oraz sprawozdań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie za te same lata. Gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego, to dlatego, że ta Komisja na przykład opiniuje wnioski o pozwolenie na sprzedaż alkoholu, oferty składane o dotacje w tym temacie, czy wydaje opinie do projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także sprawozdań z realizacji tych programów.

I teraz odpowiedź Urzędu Miasta z 15 stycznia. Jest w toku opracowanie sprawozdań za 2019, więc informacja w całości zostanie podana do końca lutego 2020.

Ale przecież nasz wniosek dotyczył także lat poprzednich, stąd…

 

Przypadek 4

Czyli ponaglenie, które wysłaliśmy 17 stycznia, dotyczące przekazania dokumentów za 2017 i 2018.

A oprócz tego, kolejny wniosek. Bo to nie jest u nas sztuka dla sztuki. Chcemy wiedzieć, co takiego robimy/nie robimy, że nie maleje liczba osób uzależnionych i wzrasta sprzedaż.  

Wniosek dotyczy formularzy PARPA i kopii wniosków składanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym o dotacje w ramach tego Miejskiego Programu, wraz z listą przyznanych dotacji i kwot. Może jakaś, zgodnie z sugestią jednej radnej, pogłębiona analiza wskaźników i efektów?

No i dalej nie widzimy sprawozdań z działalności Komisji, dlatego wydarza się…

 

Przypadek 5

Czyli nasz wniosek z 20 stycznia o przekazanie dokumentów już wytworzonych. Przynajmniej nam się wydaje, że powinny być w posiadaniu Urzędu.   I ponaglenie z 27.01 w przedmiocie realizacji części naszego wniosku, dotyczącej przekazania sprawozdań z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2017-2018 oraz sprawozdań za lata 2017-2018 z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

A w efekcie – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 3 lutego.

Urząd przesyła nam sprawozdanie z realizacji Programu za 2017 i „sprawozdanie” („” Urzędu) za 2018 złożone do Biura Rady 3 lutego 2020(!).Tymczasem dalej niektórych wnioskowanych  dokumentów brak, więc wzywamy do realizacji naszego wniosku także 3 lutego. Ale przedtem…

 

Przypadek 6

Dostaliśmy (31.01) formularze PARPA, zajmiemy się analizą tych dokumentów i „dokumentów” („” redakcji). A co do dotacji, to informację, że tryb pozakonkursowy mamy w BIP-ie – zarówno kopie wniosków, jak i listy przyznanych dotacji. A kopie wniosków składanych w trybie konkursowym są u Naczelnika Wydziału Promocji itd. I można je oglądać po ustaleniu terminu udostępnienia. W naszym wniosku nic nie było, że chcemy w Urzędzie, a udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że Urząd nie może, wtedy powinien napisać, dlaczego, ale tak się nie stało, więc…

 

Przypadek 7

Wzywamy do realizacji wniosku, na co Urząd odpowiada, że (6.02) obowiązek wypełnił, ponieważ nas poinformował, gdzie i do kogo przyjść, żeby zobaczyć.

Jak w przypadku 6, Urząd nie wysyła, nie pisze, dlaczego nie wysyła, więc… składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

A  jest to trzecia nasza skarga do WSA w tej kadencji.

 

Czytamy sprawozdanie i „sprawozdanie”.

To Nie Koniec.

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich