Maszt telefonii. Niechciana inwestycja i co dalej?

2020-02-14

Wiemy, że mieszkańcy nie poczuli się uspokojeni odpowiedziami Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. O co chodzi? Zwrócił się do nas mieszkaniec Lubartowa, według którego istnieje projekt zlokalizowania przy ulicy Lipowej masztu telefonii komórkowej.

Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Lubartowie o złożone wnioski, dotyczące pozwolenia lokalizacji i budowy takich instalacji. Na dzień odpowiedzi takie postępowanie się nie toczy.

Z kolei Urząd Miasta odpowiedział nam, że w zasadzie nie ma przeszkód do budowy takiego masztu, bo jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego nie przewiduje, można go ustawić, o ile nie narusza zakazów i ograniczeń planu – z tym, że zabudowa mieszkalna nie jest taką przeszkodą.  

Tzw. Megaustawa mówi, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.”

Jeśli nie mówimy o maszcie, a o instalacji szerokopasmowej, to Wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Jeśli jakiś inwestor wystąpi o taką zgodę — Wojewoda w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,  zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej:

1) wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku o wydanie tej decyzji;

2) właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji – na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;

3) pozostałe strony – w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na planowaną lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej i w prasie lokalnej…

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.

Pytają nas, co zrobilibyśmy. Na pewno złożylibyśmy sprzeciw do Urzędu Miasta i Starostwa. Zapytalibyśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, czy wpłynął wniosek o wydanie decyzji. Zapytalibyśmy Wojewodę, czy jakieś postępowanie w tej sprawie się toczy. Pamiętajmy, że prawo dopuszcza tzw. milczącą zgodę w przypadku budowy stacji telefonii komórkowej. Więc tutaj po stronie mieszkańców jest niezgoda niemilcząca.

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich