Sesja 16 VIII Kadencji — Przekazujemy zaproszenie z projektami uchwał

BIP Lubartów
2020.01.26

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XVI sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie
się w piątek 31 stycznia 2020 roku o godz. 16:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

BIP Lubartów, fot. UM Lubartów

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie,
b) przystąpienia Gminy Miasto Lubartów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 1010/1, położonej przy ul. Wandy Śliwiny w Lubartowie, w obrębie 7 – Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek gruntu nr 135, nr 136 i nr 137, położonych w pobliżu ul. Bolesława Mucharskiego w Lubartowie, w obrębie 5 – Nadrzeczna, na czas oznaczony do 10 lat,
e) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
f) przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego,
g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Lubartów w roku szkolnym 2019/2020,
h) ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów,
i) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
j) zmian w budżecie na 2020 rok,
k) wskazania przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
5. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
6. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Lubartów.
7. Wolne wnioski, oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m  mieszkańców  miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
(-)  Grzegorz Gregorowicz

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich