Kontrola kontroli #BIPdokawy Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

BIP Lubartów
2020.01.24

Warto zaglądać do wystąpień pokontrolnych, bo dzięki temu mieszkańcy mogą dowiedzieć się, jak (dobrze) pracują dla nich urzędnicy. Czy wszystko jest w porządku, nie ma potrzeby niczego poprawiać, każdy wie, co ma robić i podobne.

Każda kontrola jest ważna, ale i każdy temat i instytucja ma swojego amatora 😉 My najpierw zajrzeliśmy do Informacji pokontrolnej dotyczącej Zielonego LOF-u.  Kontrola odbyła się 28 lutego 2019. W dokumencie przeczytamy, że zamawiający opisał przedmiot zamówienia tak, żeby odpowiadał jednemu producentowi. Można byłoby uznać wszystkie wydatki poniesione z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych za niekwalifikowalne, ale na szczęście tak się nie dzieje i potrącą nam jedynie 47.173,70 zł.

Zajrzeliśmy też do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która na przełomie września i października 2019 prowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansami miasta Lubartów.

Co możemy w nim znaleźć? Takie uwagi, że Urząd nie ewidencjonował (uje?) w księgach rachunkowych należności (również zaległości) i nadpłat z rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu dochodów oraz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

A po ludzku?  Po ludzku, to miasto czerpie dochody z różnych opłat i podatków, które przechodzą przez urząd skarbowy. Jego (naszym) dochodem, o czym pisaliśmy wcześniej, jest także część płaconego przez nas podatku dochodowego od wynagrodzeń. I powinniśmy wiedzieć, ile ta skarbówka nam już dała, a ile jest jeszcze winna, tudzież odwrotnie. Po to się taką ewidencję powinno prowadzić.

Bo potem może się coś nie zgadzać. Jak w sprawozdaniu Rb-N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) za 2018, gdzie kwota pozostałych należności jest zaniżona o 57.059,94 zł. Albo zaniżenie skutków obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych o 11.611,69 zł. To ma wpływ na ustalenie dochodów miasta, czyli ostatecznie na budżet.

RIO dopatrzyło się także przypadków nieprawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących współwłasność (współużytkowanie wieczyste) osób fizycznych z osobą prawną. Albo ich nieopodatkowania w ogóle. Zgodnie z zaleceniami Urząd jest zobowiązany dokonywać okresowej weryfikacji ewidencji podatkowej z ewidencją geodezyjną.

Nasze zalecenia? Warto chyba sprawdzić, czy taka sytuacja nie zachodzi w naszym (waszym) przypadku.

W 2018 mamy tez przypadki wypłat dodatków specjalnych za…bliżej nieokreślone dla urzędników. A powinno być za szczegółowo określone.

I diet w wysokości nieadekwatnej do uchwały. Trzeba wypłacić radnym niedopłacone diety, a od jednego radnego zażądać zwrotu. Lub obciążyć urzędnika.

Co wolelibyście?

 

Są też uwagi do prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne. W tym takie, które dotyczą nie/publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Jest także uwaga, która pośrednio łączy się z naszymi uwagami, w sprawie Raportu o stanie Gminy Miasto Lubartów. Chodzi o zalecenie, dotyczące sprawdzania przestrzegania umów przez dotowane organizacje. Czyli, czy organizacja wydała tyle, w poszczególnych rodzajach kosztów, na ile się umówiła z miastem. W tym wypadku – klubem sportowym na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Jeśli chodzi o nasze uwagi do Raportu, to ten przypadek potwierdza, że nieszczególnie kontrolujemy rzeczywiste wykonywanie zadań. A w każdym razie, z Raportu nie dowiemy się, ile osób korzysta.

 

 

Liczymy, że urzędnicy uczestniczą w naszym projekcie #BIPdokawy sprawdzając, co jeszcze powinno zostać opublikowane. Szybciutko.

 

Finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich