Przekazujemy zaproszenie. Sesja 14 VIII Kadencji. Projekty

2019-11-26

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XIV sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się
we wtorek 26 listopada 2019 roku o godz. 1700 wsali obrad Urzędu Miasta
ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

fot. BIP UM Lubartów

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Wydanie opinii przez Radę Miasta Lubartów w sprawie planowanych zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023”.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działek gruntu nr 470/1, 471/1, 472, położonej w Nowodworze, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. nr 1, położonej przy ul. Lubelskiej 36 w Lubartowie, w obrębie 10-Lubelska, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. Nr 810/3, położonej przy ul. Legionów w Lubartowie, w obrębie 7-Śródmieście, z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat,
d) zmiany uchwały Nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVI/102/2016 z dnia 17 maja 2016 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta (inicjatywa uchwałodawcza Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego),
e) uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO LUBARTÓW”,
f) uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lubartów,
g) uchylająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Lubartów na sektory odbierania odpadów komunalnych,
h) uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Miasto Lubartów,
i) uchylająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Lubartów,
j) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego obowiązującego na terenie Gminy Miasto Lubartów na 2020 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
8. Wolne wnioski i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m  mieszkańców  miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
(-)  Grzegorz Gregorowicz