Przekazujemy zaproszenie. Sesja 13 VIII Kadencji. Projekty

BIP UM Lubartów
2019-10-22

 Uprzejmie zapraszam  na XIII sesję Rady Miasta Lubartów w dniu 29 października 2019 roku ( wtorek ) o godz. 17:00 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:       

Zaproszenie, fot. BIP UM Lubartów

1 . Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Lubartów,
e) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
f) przystąpienia do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna,
g) zmiany uchwały Nr X/79/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 r. o utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu,
h) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta,
i) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2020 – 2023,
j) odwołania dodatkowego przedstawiciela Rady Miasta Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (inicjatywa uchwałodawcza grupy Radnych),
k) odwołania dodatkowego przedstawiciela Rady Miasta Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (inicjatywa uchwałodawcza grupy Radnych),
l) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Rady Miasta Lubartów w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (inicjatywa uchwałodawcza grupy Radnych).
5. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
6. Wolne wnioski i komunikaty.
7. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:
a) XI sesji w dniu 17 września 2019 r.,
b) XII sesji w dniu 26 września 2019 r.
8. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m  mieszkańców  miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
(-)  Grzegorz Gregorowicz