Referendum w Lubartowie

2019-09-09

 

Wniosek o zamiarze przeprowadzenia referendum został złożony 3 września 2019 roku. Zwracamy się do mieszkańców Lubartowa z prośbą o wyrażenie opinii i wsparcie inicjatywy referendalnej. W demokracji jest to zwyczajna forma sprawowania władzy.

 

POWIADOMIENIE O ZAMIARZE

PRZEPROWADZENIA REFERENDUM

 

Na podstawie art. 12 i 13 Ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 985 z późna. zm.) my niżej podpisani (załącznik nr 1, 2 i 3) mieszkańcy Gminy Miasto Lubartów, jako inicjatorzy referendum wyżej wymienionej Ustawy informujemy, że m.in. w związku z działaniami Rady Miasta Lubartów podwyższającej sobie diety w sposób rażąco wysoki występujemy z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie: odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji. Podstawą złożenia wniosku jest ponadto fakt niedotrzymywania obietnic wyborczych przez większość radnych już na samym początku kadencji.

Uzasadnienie:

Jak wspomniano wyżej, radni podjęli uchwałę, która w sposób rażąco wysoki podwyższa ich uposażenia. Jeszcze raz podkreślamy, że podstawą złożenia wniosku jest przede wszystkim fakt niedotrzymywania obietnic wyborczych przez większość radnych już na samym początku kadencji. Co za tym idzie – utrata zaufania do naszych przedstawicieli.

To my, jako mieszkańcy, stanowimy wspólnotę samorządową gminy. Tę wspólnotę, której dobrem powinni kierować się radni. Powinni także utrzymywać stałą więź z mieszkańcami. Przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty, a co najmniej brać je pod rozwagę.

Większość kandydatów, dzisiaj zasiadających w Radzie Miasta, deklarowała w trakcie kampanii wyborczej, chęć dyskusji i przeprowadzanie konsultacji w sprawach podejmowanych uchwał — zwłaszcza tych, które będą miały daleko idące skutki finansowe. Mówimy tu nie o obowiązkowych konsultacjach, zarządzanych na wniosek Burmistrza, ale o konsultacjach w okręgach wyborczych z mieszkańcami reprezentowanymi przez poszczególnych radnych. Część radnych w ogóle nie udostępnia danych kontaktowych do siebie, a kontaktu poprzez Biuro Rady Miasta, w sytuacji, gdy dyżur pełni jedynie Przewodniczący Rady nie można nazwać „utrzymywaniem stałej więzi z mieszkańcami”. 

Obietnice wyborcze nie zostały dotrzymane. Radni nie konsultowali z mieszkańcami uchwały o wyjściu ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, szczególnie konsekwencji owego wyjścia przy całkowitej bezczynności organu, jeżeli chodzi o tworzenie prawa miejscowego w zakresie zagospodarowania odpadów. Tak, jak w przypadku uchwały określającej Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie – konsultacje były niewystarczające, biorąc pod uwagę propozycje daleko idących zmian w zakresie gospodarki odpadami w mieście.  

Większość deklaracji wyborczych opierała się na trosce o budżety domowe mieszkańców – obniżkach cen wywozu śmieci. Tymczasem, zamiast wypełniać przedwyborcze zobowiązania (np. podczas sesji sierpniowej radni mogli obniżyć opłaty za ścieki) większość radnych postanowiła podwyższyć sobie diety.

Co istotne, żaden z radnych przedkładający projekt uchwały o podwyżce diet w trakcie kampanii wyborczej nie podnosił tematu wysokości diet, natomiast większość zwracała uwagę na potrzebę dbania o racjonalną gospodarkę finansową i obniżenie opłat dla mieszkańców. 

Jak stwierdziła jedna z kandydatek na radną, obecnie radna i współinicjatorka uchwały o podwyższeniu diet: „Nie może być tak, by trwonić pieniądze na drugorzędne przedsięwzięcie, kiedy brakuje nowych dróg w mieście, a stare przypominają ser szwajcarski”.

W trakcie kampanii ani jeden z przyszłych rajców nie informował, że zamiast obniżyć opłaty przedłoży, jako pierwszy, projekt uchwały o podwyżce diet. Między innymi z tego powodu mieszkańcy Lubartowa poczuli się oszukani. Ponieważ wyborcy mają prawo do zrewidowania swojego wyboru i weryfikacji składu rady, zdaniem inicjatorów, najlepszą formą uzyskania przez Radę Miasta swoistego „wotum zaufania” lub „wotum nieufności” będzie przeprowadzenie referendum lokalnego.

 

Wobec powyższego inicjatorzy Referendum wnoszą o:

 

1.      Niezwłoczne potwierdzenie na piśmie otrzymania niniejszego powiadomienia.

2.      Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o referendum lokalnym, funkcję pełnomocnika inicjatorów Referendum pełnić będzie Konrad Bąbol zamieszkały: 21-100 Lubartów, ul. Prusa 49, gdzie prosimy kierować korespondencję.