Sesja 10 VII kadencji

2019-08-20

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną Xsesję Rady Miasta Lubartów w dniu 
23 sierpnia 2019 roku  ( piątek ) o godz. 17:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12, zwołaną na wniosek Burmistrza Miasta Lubartów.

fot. BIP UM Lubartów

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Określenie przez Radę Miasta Lubartów wysokości środków na realizację Budżetu Obywatelskiego w roku 2020.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym części działki nr 188/1, w obrębie 7, położonej przy ul. Jana Pawła II w Lubartowie,
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 390/5, położonej w obrębie 4-Zagrody Lubartowskie, pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Mucharskiego w Lubartowie,
c) rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic: Lotników, Tęczowej, Błękitnej i Weteranów w Lubartowie,
d) rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców ulic: gen. Władysława Andersa i Bohaterów Monte Cassino w Lubartowie,
e) ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy taryfowej odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów,
f) zmiany uchwały Nr IX/64/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a Gminą Lubartów,
g) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu Statutu,
h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
i) zmian w budżecie na 2019 rok,
j) udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. 
5. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m  mieszkańców  miasta do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak