Czego się dowiemy z Raportu o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2018 rok

2019-06-17

Dowiemy się, że jeśli chodzi o realizację budżetu, to planowane dochody ogółem zostały zrealizowane w  85,96% planu. Planowane dochody ze sprzedaży majątku to 11, 29% planu. Powód? Brakuje chętnych na zakup gruntów pod inwestycje w Strefie Ekonomicznej.

fot. lubartow.pl

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 5 171 560,13 zł.

W II półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wys. 8 000 000,00 zł, a zadłużenie Miasta wzrosło, w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 5 324 540,21 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 83,39%. Tyle, ponieważ część inwestycji została przesunięta, z powodu postępowań przetargowych (LOF, termomodernizacja), albo opóźnienia w realizacji przedsięwzięć(oświetlenie uliczne).

Reasumując: dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 089,59 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 328,68 zł.

Z Raportu można dowiedzieć się, że w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, strata za 2018 rok wyniosła 215 000,50 zł.

Dowiemy się, że nie jesteśmy zagłębiem przemysłowym, bo w mieście 95% z ogólnej liczby przedsiębiorstw, to małe rodzinne podmioty handlowe i usługowe o zatrudnieniu do 9 pracowników, a 4% to firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników.

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Lubartów wzrosło z 85 do 87 osób, przy czym oba etaty obowiązywała procedura konkursowa. Dotyczyło to stanowisk: Kierownika Biura ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej, Inspektora w Wydziale Finansowym.

W 2018 roku do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęły 2 skargi na działania Burmistrza Miasta Lubartów. Jedną z nich była skarga składana przez nas(czytaj). A dotyczyła m.in. wybiórczości traktowania organizacji pozarządowych i nadzoru nad pracownikami. Druga, grupy mieszkańców – braku reakcji urzędu na zgłaszane przez nich uwagi do projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej w kierunku Parczewa(czytaj tu: III odsłona).

Obie zostały uznane przez Radę Miasta za bezzasadne.

Natomiast sposób rozpatrywania ich przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został zaskarżony zarówno przez nas, jak i wspomnianych mieszkańców i obie skargi zostały uznane za zasadne. (I to jest nasze uzupełnienie Raportu)

Burmistrz udzielił 68 odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej.Czy były także decyzje odmowne i ile – nie wiemy.Możemy zapytać w trybie dostępu do informacji publicznej :D

Z Raportu: „Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest wzrost sprzedaży napojów alkoholowych w naszym mieście. W związku z tym nie maleje liczba osób uzależnionych od alkoholu.(…) Na dzień 1 stycznia 2018 r. — 61 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 64 podmiotów”. Logiczne? Liczba osób uzależnionych nie maleje, więc zwiększamy liczbę podmiotów z zezwoleniami.

Raport jest dość ogólny, więc o szczegóły np. realizację poszczególnych strategii czy programów (efekty, rezultaty) na pewno trzeba będzie dopytywać.