Sesja 7 VIII Kadencji

2019-04-12

Przekazujemy zaproszenie wraz ze wszystkimi projektami uchwał. Zachęcamy do zapoznania się dokumentami. 

fot. BIP UM Lubartów

ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie zapraszam na VII sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się  w piątek 12 kwietnia 2019 roku o godz. 16:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2018 r.
5. Przedstawienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie propozycji współpracy w ramach realizowanego „Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Promocji Zatrudnienia, Rozwoju Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2018 roku, 
b) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów,
c) zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów",
d) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022,
f) zmian w budżecie na 2019 rok.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
8. Wolne wnioski i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.
 

Z a p r a s z a m   mieszkańców miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak