Samorząd bez tajemnic Vol. 1 – budżet

2018-11-13

Jest to oczywiście „wersja uproszczona”, a po szczegóły odsyłamy do radnych, którzy za chwilę nad nim będą pracować.

 

Co dziwne, zaledwie PKW podała oficjalne wyniki, już na stronach internetowych pojawiły się zapytania i twierdzenia, dotyczące realizacji obietnic wyborczych „tu i teraz”.

fot. zrodlo-www-portalsamorzadowy-pl.jpg

Jeśli mówią o tym osoby, mające mgliste pojęcie o finansach publicznych, jest to w pewnym stopniu usprawiedliwione. Jeśli są to natomiast radni, kandydaci i apologeci – to już gorzej.

Dlatego publikujemy słów kilka o konstruowaniu miejskiego budżetu.

Zacznijmy od tego, że jednym z argumentów wysuwanych dla przedłużenia kadencji ustawą był ten, dotyczący realizacji budżetu w roku powyborczym. Bo jest on przygotowywany przez Burmistrza, który w tymże roku może ustępować. Nic w tym złego, w końcu mamy ciągłość władzy.  Ale fakt, jest fakt.

 

Jak to wygląda?

Burmistrz wydaje zarządzenie, na mocy, którego jednostki budżetowe, komórki organizacyjne (czyli wydziały Urzędu Miasta itd.), instytucje kultury muszą przygotować i przekazać informacje, dotyczące swoich przychodów i wydatków, czyli planów finansowych do dnia 15 października 2018 r. Dlatego, że ich budżety wchodzą w skład budżetu miejskiego.

A dokładnie: Zarządzenie Burmistrza Miasta 

Następnie, do 15 listopada Burmistrz opracowuje projekt budżetu miasta i przedstawia go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Tutaj od razu wyjaśniamy, że RIO NIE OCENIA celowości planowanych wydatków, ani zaciągania kredytów itd. Ocenia go jedynie pod kątem prawidłowości tworzenia i wysokości dopuszczalnych limitów.

 

Rada Miasta pracuje nad budżetem. Jak? Według harmonogramu 

Przewodniczący Rady Miasta po otrzymaniu projektu przekazuje go radnym (w ciągu 5 dni).

Komisje Rady w terminie 10 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których powstają opinie o projekcie budżetu. Komisja (i/lub radni) może zaproponować zmiany, w postaci wprowadzenia nowego wydatku, albo zwiększenia już uwzględnionego pod warunkiem, że wskaże źródło finansowania, czyli po prostu – skąd wziąć na to pieniądze.

Pozostałe Komisje przekazują swoje opinie Komisji Budżetowej, która w ciągu 7 dni od ich otrzymania wydaje ostateczną opinię o projekcie uchwały i przekazuje ją Burmistrzowi.

Burmistrz może „korygować” budżet, czyli autopoprawiać, jeśli zmieni się wysokość subwencji, dotacji z budżetu państwa itd.

 

Co dalej?

Przewodniczący Rady Miasta zwołuje sesję budżetową w takim terminie, żeby można było uchwalić budżet do 31 grudnia, a w wyjątkowych wypadkach do 31 stycznia. Jeżeli tak się nie stanie, okrojony budżet miasta, do końca lutego „uchwali” RIO.

 

Tak, czy owak — budżet przygotowany przez poprzedniego Burmistrza, uchwalać będzie nowa Rada Miasta i wykonywał nowy Burmistrz.