Marian Olesiejuk

2018-07-01

Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem emerytem z dużym doświadczeniem w realizacji zadań gmin w zakresie gospodarki komunalnej. Jako emeryt będę miał dużo czasu, który poświęcę realizacji programu wyborczego.

fot. Wspólnota Lubartowska

Kontakt dla wyborców

mool@kki.net.pl

Lista wyborcza/Okręg

KWW Wspólnota Lubartowska/1

1. Dlaczego jestem najlepszym kandydatem?

Jestem emerytem z dużym doświadczeniem w realizacji zadań gmin w zakresie gospodarki komunalnej. Jako emeryt będę miał dużo czasu, który poświęcę realizacji programu wyborczego.

2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

emeryt — jeszcze pracujący

3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki i dlaczego musimy o nie dbać. 

Pojęcie środków publicznych zdefiniowane jest w ustawie o finansach publicznych -dosyć długa definicja. Należy o nie dbać bo jest ich zwykle za mało w stosunku do potrzeb i trzeba je wydawać racjonalnie i sprawiedliwie.

4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach.

Głównie na temat gospodarki odpadami w mieście i regionie

5. Zajmę się edukacją obywatelską: 

Nie

6. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

Budowa ścieżek rowerowych

Przyciągnięcie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej

Porządek w mieście — wygląd, czystość, zieleń, chodniki

7. Prosimy wskazać maksymalnie 3 spośród postulatów wyborców, które są dla mnie priorytetem: 

Wypełnianie swoich przyrzeczeń i spotkania z wyborcami.

Otwarcie się na głosy młodych ludzi.

Wyjście władzy do ludzi, mobilne spotkania.

8. Jaki główny cel według Pani/Pana gmina powinna realizować w najbliższych 4 latach?

Zwiększenie wpływów do budżetu przez stymulowanie rozwoju lokalnego biznesu i pozyskiwanie środków zewnętrznych — pozwoli to na realizację większości zadań gminy

9. Które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

b) Poprawienie jakości życia osób starszych 

e) Budowa/rozwój obiektów sportowych

g) Usuwanie barier komunikacyjnych 

10. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

Zmiany które popieram określone są w programie mojego komitetu wyborczego

11. Jakie działania, związane z promocją miasta powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji? 

Wykorzystanie imprez organizowanych w mieście do promocji miasta przez ich wspieranie, podjęcie próby wykreowania marki Lubartowa w oparciu o unikalne wydarzenie, festiwal, imprezę sportową itp.

12. Jakie działania związane z organizacją komunikacji powinny Pani/ Pana zdaniem być podjęte przez władze miasta w nadchodzącej kadencji?

Utworzenie sieci komunikacji miejskiej

13. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz gminy?

Internet, telefon, spotkania

14. Czy Pani/Pana zdaniem radni kończącej się kadencji powinni podawać do publicznej wiadomości sprawozdanie z pracy w Radzie Miasta? 

tak

15. Czy uważa Pani/Pan, że informacja o tym, jak każdy z radnych głosuje nad uchwałami na Sesjach Rady Miasta powinna być ogólnodostępna?

tak