Osiem osób na konsultacjach w Urzędzie Miasta

2018-08-16

Z zaproszenia Burmistrza skorzystało niespełna 0,04% mieszkańców

Na spotkaniu obecny był Pan Teodor Czubacki, którego poprosiliśmy o rozmowę.

Informowaliśmy na stronach www.lubartow.mamprawowiedziec.pl o terminie i temacie konsultacji społecznych „Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, na które zaprosił w imieniu Burmistrza jego zastępca – Radosław Szumiec. W naszym tekście zwracamy uwagę na niefortunny wybór godziny na organizację konsultacji. Czyli, że adresatami zaproszenia są głownie emeryci, osoby niepracujące, urlopowicze i pracownicy oświaty. 

Jak Pan ocenia sposób realizacji obowiązku konsultowania z mieszkańcami ważnych dla nich kwestii?

 

         Spotkanie odbyło się 3 sierpnia o godz. 10.00. Już sama godzina jest niecodzienna, gdyż uniemożliwia większości mieszkańców Miasta Lubartów uczestniczenie w debacie, przy tak ważnym dokumencie, który to określa i będzie określał, co może powstać i gdzie, na terenach granicznych Miasta Lubartów. A przypomnę, ze na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów wydawane są właśnie wszystkie pozwolenia na budowę inwestycji o rożnych spectrum.

         Czy celowo wybrano taka godzinę, by nie wnosić sprzeciwu lub wniosków korygujących — pozostawiam w intencji? Nasuwa się powiedzenie „ Tam jest dobrze, gdzie nas nie ma”.

 

Czy dużo osób wzięło udział w spotkaniu? Kto był obecny?

 

W spotkaniu udział wzięli: ze strony Urzędu Z-ca Burmistrza – Radosław Szumiec, Kierownik- Andrzej Strzelecki, Projektant – Rafał Kołtyś. Ze strony mieszkańców: Teodor Czubacki, Jan Ściseł, Urszula Wołoszyn, Stanisław Zbiciak, Leszek Sienkiewicz, Anna Tymoszuk, Grażyna Wójtowicz, Jerzy Tracz

 

W przewidzianym do omawiania dokumencie znalazł się temat drogi wschodniej: „Ponadto przewidywana jest budowa: kompleksu sportowego przy ul. Parkowej, za kwotę (…) zł oraz Drogi Wschodniej (I etap) w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, za łączną kwotę 676.840 zł. Zgodnie z informacjami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 planowane wydatki ogółem w 2018 r. mają być wyższe, od wydatków roku 2017 (o ok. 14,37%)”.

Jak Pan ocenia przebieg konsultacji?

 

         Po przedstawieniu przez Z-cę Burmistrza Radosława Szumca intencji spotkania, nawiązał do informacji, która – według niego — niepotrzebnie obiegła Miasto, że to spotkanie będzie decyzyjne, co do Drogi Wschodniej i Kompleksu Sportowego przy ul. Parkowej. Przedstawił przybyłych radnych Ścisła i Tracza, podkreślając ich ogromne zasługi dla Samorządu jak i postaw obywatelskich, w których zawsze biorą czynny udział. Już w pierwszych słowach było można odczuć niezwykłą” chemię” między nimi. (Wspólny komitet wyborczy? – przyp. Red.)

        

Jakie tematy były poruszane w trakcie trwania konsultacji?  

 

        Od pierwszych minut tematem przewodnim stała się Droga Wschodnia. Należy zauważyć, że w Studium, pomimo uchwały RM z 22 lutego 2017 roku regulującej klasyfikację drogi z „Z” na „ L” w materiałach źródłowych Studium prognozującej zmiany nie zamieszczono takiej informacji. Takie też pytanie padło z moich ust: „ czy Pan projektant został poinformowany o głosowanym Obywatelskim Projekcie uchwały?” Projektant odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy i nikt go o tym nie informował. Do dyskusji włączył się Pan Strzelecki nawiązując, iż to jedynie Studium i możemy wnosić do niego swoje uwagi w formie pisemnej. Zauważyliśmy, że uwagi były już wnoszone, a prosimy o respektowanie uchwały Rady Miasta, dotyczącej między innymi zmiany klasyfikacji drogi.

 

Czy tylko Pan brał udział w dyskusji? Jak przyjęli argumenty projektanta inni uczestnicy?

 

         Do dyskusji włączyli się inni rozmówcy, Pan Zbiciak, Sienkiewicz i Wołoszyn podkreślali, iż już procedowano ten temat i dokonano niezbędnych ustaleń.

 

O czym jeszcze była mowa?

 

         Drugim tematem omawianym przez nas, była druga koncepcja przebiegu Drogi Wschodniej omijająca osiedle domów i bloków. Koncepcja szczelnie ukrywana przez UM na konsultacjach społecznych w 2014 i 2016r. O takich planach też Projektant nie posiadał żadnej informacji, by móc zamieścić je lub wspomnieć w Studium. Sugerując nadmienienie jej we wnioskach.  Do dyskusji włączył się Z-ca Burmistrza R. Szumiec, iż druga koncepcja przebiega przez tereny gminy i trzeba byłoby uzyskać zgodę gminy. Ad vocem wspominałem, że na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Hutniczej, droga wschodnia właśnie przebiega przez tereny gminy i można było uzyskać niezbędne zgody.

        Wszyscy jedynie byliśmy zgodni, iż to właśnie te tereny: Łąkowa, Piaskowa są obecnie najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycji budownictwa wysokiego i niskiego. Stąd tak duże obawy mieszkańców, co do zasadności budowy drogi, która może stać się drogą tranzytową pomiędzy Parczewem a Lublinem. Dla tego zwracamy uwagę na drugi wariant, niekolidujący w zabudową a rozszerzający możliwości rekreacyjne i budowlano — inwestycyjne Miasta Lubartów.

         Organizatorzy tak naprawdę nie mieli wiele do powiedzenia, gdyż można było zauważyć brak przygotowania, co do trudnych pytań ze strony mieszkańców, albo braku decyzyjności i wstrzemięźliwość, co do jakichkolwiek deklaracji – gdyż mogą być użyte przeciw nim.

 

A oprócz drogi wschodniej, jakie problemy zgłaszali mieszkańcy?

 

         Kolejnym tematem poruszanym przez Panie Tymoszuk i Wójtowicz były działki koło BP w stronę Lublina. Tamte tereny oznaczone są, jako przemysłowe z budownictwem powyżej 2000 m. Nie można na tych terenach pobudować domu jednorodzinnego, czy wykonać podziału na działki budowlane w celu ich zbycia. Zwracały uwagę, aby Miasto odkupiło od nich te nieruchomości skoro i tak nie mają z nich pożytku, a Studium nie przewiduje żadnych zmian w tamtym terenie. Radosław Szumiec odpowiedział, że zostaną rozpatrzone ich wnioski i wezmą pod uwagę możliwości wykupu. Ale uprzedził, że to Rada Podejmuje i tak decyzję. Po tym wystąpieniu Szumiec opuścił spotkanie, tłumacząc, iż musi też uczestniczyć w innym spotkaniu, zorganizowanym w tym samym czasie.

         Radny Ściseł zabrał głos jedynie, co do działek przy BP, że popiera wnioskodawczynie. Radny Tracz nie wziął czynnego udziału w debacie.

 

Czy konsultacje wniosły coś nowego do sprawy? Czy Pana zdaniem rozwiązały, chociaż w części zgłaszane problemy? Co dalej?

 

         Daliśmy do zrozumienia, że nie odpuszczamy i nie odpuścimy, co do Drogi Wschodniej. A jeśli będzie trzeba, stanie się tak jak z Sortownią przy Wierzbowej, wyjdziemy na ulicę by manifestować. My, jako mieszkańcy już w kuluarach UM ustaliliśmy, że ja, jako przewodniczący przygotuję pismo korekcyjne, co do zapisów w Studium, pod którym złożą podpisy osoby zainteresowane tak, by pismo wpłynęło zgodnie z harmonogramem do 28 sierpnia 2018r. 

 

Jak Pan skomentuje opublikowany Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko? Autorzy dokumentu nie wyszczególnili ani autorów ani treści wypowiedzi, zamieszczając informacje ogólne. 

 

Uważam, ze spotkania z mieszkańcami powinny być rejestrowane w formie elektronicznej.  A w tym przypadku tego zabrakło. A intencje mieszkańców mogą się różnić od oceny urzędnika, który protokół sporządza. Tak jak w tym przypadku.