Przekazujemy zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Miasta Lubartów

2018-08-06

Uprzejmie   z a p r a s z a m   na  XXXVIII  sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się we wtorek 7 sierpnia 2018 roku o godz. 16:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)   rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka;

b)   rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów Pana Piotra Kusyka złożonej przez Fundację „Miasto Obywatelskie Lubartów”;

c)   nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie;

d)   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
;

e)   ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy taryfowej odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Miasto Lubartów;

f)    ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Lubartów miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych;

g)   ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Lubartów;

h)   uzupełnienia składu stałej Komisji Planowania Przestrzennego 
i Budownictwa.

 

6.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.     Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Lubartów.

8.     Wolne wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.

 

       Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.  

                                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                                                 RADY MIASTA

                                                                     (-)  Jacek Mikołaj Tomasiak