Przewodniczący Rady zaprasza. Wasi Radni już Was zaprosili?

2018-06-29

Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i innymi dokumentami, przygotowanymi na najbliższą Sesję Rady Miasta. 

Dla wygody linkujemy w tekście każdy z projektów.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie   z a p r a s z a m   na  XXXVI  sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w piątek 29 czerwca 2018 roku o godz. 16:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

 Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 
a) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Lubartów – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej;
b) rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Lubartów złożonej przez Fundację „Miasto Obywatelskie Lubartów” – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej; 
c) powołanie doraźnej Komisji Regulaminowo Statutowej
d) zmiany uchwały NR XXIX/182/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 12 października 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
e) ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów;
f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Lubartów, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela;
g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok
;
h) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta Lubartów.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
 

Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.                                         

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak

 

W zaproszeniu nie znalazły się projekty:

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.