Droga Wschodnia — vol. X

2018-04-04

Na stronach Urzędu Miasta zostało opublikowane  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na temat terminu wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową". W tekście znajduje się link do RAPORTU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (Tom III – streszczenie w języku niespecjalistycznym). Dzisiaj odbyło się spotkanie w tej sprawie. Jutro pojawi się materiał na ten temat, a dziś zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem.

Lublin, dnia 6 marca 2018r .

Dot. sprawy: WOOŚ.4260.74.2017.MG

 

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W LUBLINIE

z 6 marca 2018r.

Na podstawie art. 33, 34 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedno Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia 

o przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

 

w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelska do skrzyżowania z ul. Wierzbową".

            Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez pełnomocnika Burmistrza Miasta Lubartów -Pana Marcina Dobek — Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. Matejki 7, 22-100 Chełm).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu. W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.

            Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z aneksem w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, I piętro, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8:00 — 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, elektronicznej na adres: http://lublin.rdos.gov.pl oraz ustnej w sekretariacie Dyrekcji przy ul. Bazylianówka 46, I piętro, pok. 17

w terminie 30 dni, tj. od 7 marca do 6 kwietnia 2018 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje o przeprowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną zawarte w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.