Budżet, finanse i inne zasoby

2017-12-20

Radni Miasta Lubartów po raz ostatni w tym roku spotkają się na sesji. Jutro być może podzielą się opłatkiem, a na pewno będą dzielić naszymi pieniędzmi.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XXXI sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2017 roku o godz. 16 00 wsali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
a) Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018 — 2022;
b) wieloletniej prognozy finansowej;
c) uchwały budżetowej na rok 2017:
 - przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej przekazanego projektu budżetu,
 - odczytanie opinii stałych komisji i właściwej komisji do spraw budżetu,
 - uzasadnienie Burmistrza Miasta dotyczące nieuwzględnienia w projekcie budżetu ostatecznych wniosków Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych,
 - dyskusja nad projektem budżetu,
 - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
e) zmian w budżecie na 2017 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Lubartów.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
 

Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak