Sesja 26 VII Kadencji

2017-06-22
Już jutro Radni Lubartowa zbiorą się na XXVI sesji Rady Miasta. Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i dokumentami przygotowanymi na najbliższe posiedzenie.
fot. BIP

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie   z a p r a s z a m   na  XXVI  sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w czwartek 22 czerwca 2017 roku o godz. 17:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2016 rok
;
b) udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Lubartów.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak