Sesja 24 VII Kadencji

2017-03-21
29 marca Radni Lubartowa zbiorą się na kolejnej sesji Rady Miasta. Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał i dokumentami przygotowanymi na najbliższe posiedzenie.

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się w środę 29 marca 2017 roku o godz. 1600   w sali obrad Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 12.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2017r.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
7. Informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” za rok 2016.
8. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta Lubartów za 2016r.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 
a) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów;
b) dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Lubartów do nowego ustroju szkolnego;
c) określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubartów;
d) przyjęcia programu Ograniczonej Emisji dla Miasta Lubartów – inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych tworzących Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 
e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
f) zmian w budżecie na 2017r.;
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2017r.
h) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów na 2017r.
i) przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów na 2017r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Lubartów.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m  mieszkańców miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak