Sesja 6 VIII Kadencji. Przekazujemy zaproszenie

2019-03-19

Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Miasta Lubartów, która odbędzie się  we wtorek 26 marca 2019 roku o godz. 16:00 wsali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12.

fot. UMLubartów BIP

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2019 r. (tekst) 
5. Informacja z realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” za 2018 rok. (tekst)
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,
b) uchylenia uchwały Rady Miasta Lubartów nr XLV/294/10 z dnia 9 lipca 2010 r.,
c) wniesienia sprzeciwu do uchwały Nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej,
d) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów,
e) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
f) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2019 rok,
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Lubartów na 2019 rok,
i) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów na 2019 rok,
j) przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Lubartów na 2019 rok,
k) przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na 2019 rok,
l) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.
7. Informacja Burmistrza o złożonych zapytaniach i interpelacjach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji:
a) IV sesji w dniu 31 stycznia 2019 r.,
b) V sesji w dniu 22 lutego 2019 r.
10.  Zamknięcie obrad.

Z a p r a s z a m   mieszkańców miasta do udziału w sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

(-)  Jacek Mikołaj Tomasiak